×
Organiese nomenklatuur

In organiese chemie is die organiese nomenklatuur 'n metode om organiese chemiese verbindings name te gee soos aanbeveel deur die Internasionale Unie van Suiwer en Toegepaste Chemie (IUSTC). Ideaal gesproke moet elke moontlike organiese verbinding 'n naam hê waarvan 'n ondubbelsinnige struktuurformule geskep kan word. Daar is ook 'n lys IUSTC-benoemingsaanbevelings vir anorganiese chemie.

Om lang en vervelige name in normale kommunikasie te vermy, word die amptelike IUSTC-benoemingsaanbevelings nie altyd in die praktyk gevolg nie, behalwe as dit nodig is om 'n eenduidige en absolute definisie aan 'n verbinding te gee. IUSTC-name kan soms eenvoudiger wees as ouer name, soos met etanol, in plaas van etielalkohol of cholesterol wat makliker is as die sistematiese naam (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetiel-17-[(2R)-6-metielheptaan-2-iel]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahiedro-1H-siklopenta[a]phenantren-3-ol.

Vir relatief eenvoudige molekules is dit makliker om die nie-sistematiese name te verstaan, wat geleer of na gekyk moet word. Die algemene of triviale naam is egter dikwels aansienlik korter en duideliker, en dit word dus verkies. Hierdie nie-sistematiese name is dikwels afgelei van die oorspronklike bron van die verbinding. Daarbenewens kan baie lang name minder duidelik wees as die struktuurformule. Die sistematiese naam maak dit nogtans moontlik om die hele molekuulstruktuur af te lei.

Die bekendste organiese stowwe het name in die omgangstaal, of daar word ouer name uit die geskiedenis van die chemie gebruik, maar dersuisende verbindings het geen naam in die omgangstaal nie.

Inhoud

Alkane

Hoofartikel: Alkaan

Reguit-ketting alkane neem die agtervoegsel "-aan" en kry die voorvoorvoegsel afhangende van die aantal koolstofatome in die ketting, volgens standaardreëls. Die eerste paar voorvoegsels is:

Antal koolstofatome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Voorvoegsel Met Et Prop But Pent Heks Hept Okt Non Dec Undek Dodek Tridek Tetradek Pentadek Heksadek Heptadek Oktadek Nonadek Ikos

Byvoorbeeld, die eenvoudigste alkaan is CH4 (metaan) en die negekoolstof-alkaan CH3(CH2)7CH3 word nonaan genoem. Die name van die eerste vier alkane is onderskeidelik afgelei van metanol, eter, propionsuur en "bottersuur" (butanoësuur). Die res word met 'n Griekse numeriese voorvoegsel benoem, met die uitsondering van nonane met 'n Latynse voorvoegsel, en undekaan en tridekaan met voorvoegsels uit gemengde tale.

Sikliese alkane kry eenvoudig die voorvoegsel "siklo-", bv. C4H8 is siklobutaan (nie te verwar met buteen nie) en C6H12 is sikloheksaan (wat nie met hekseen verwar moet word nie).

Vertakte alkane word die naam van 'n reguit ketting-alkaan gegee met aangehegde alkielgroepe. 'n Nommer voor die naam word gebruik on die koolstofatoom aan te dui waaraan die groep geheg is, en word getel vanaf die einde van die alkaanketting. Byvoorbeeld, (CH3)2CHCH3, algemeen bekend as isobutaan, word beskryf as 'n propaanketting met 'n metielgroep wat aan die middelste (nommer 2) koolstof gebind is, en die sistematiese naam 2-metielpropaan kry. Alhoewel die naam 2-metielpropaan gebruik kan word, is dit makliker en logieser om dit bloot metielpropaan te noem - die metielgroep kan onmoontlik op enige van die ander koolstofatome voorkom (wat die ketting sal verleng en butaan vorm, en nie propaan nie) en daarom is die gebruik van die nommer "2" onnodig.

2-metielbutaan is die korekte naam. 3-metielbutaan is verkeerd genommer

As daar 'n onduidelikheid in die posisie van die syketting is, afhangend van die punt van die alkaanketting begin getel word, word die nommering gekies sodat die kleiner getal gebruik word. Byvoorbeeld (CH3)2CHCH2CH3 (isopentaan) word 2-metielbutaan genoem, nie3-metielbutaan nie.

As daar meervoudige sytakke van dieselfde groote alkielgroep is, word hulle posisies deur komma's geskei en die groep word voorafgegaan deur di-, tri-, tetra-, ens. afhangende van die aantal takke. Byvoorbeeld, C(CH3)4 (neopentaan) word 2,2-dimetielpropaan genoem.

As daar verskillende groepe is, word hulle in alfabetiese volgorde bygevoeg, geskei deur komma's of koppeltekens. Die langste moontlike hoof-alkaanketting word gebruik; dus 3-etiel-4-metielheksaan in plaas van 2,3-diëtielpentaan, al beskryf dit ekwivalente strukture.

Die voorvoegsels di-, tri- ens. word geïgnoreer vir die doel van alfabetiese ordening van sykettings (bv.3-etiel-2,4-dimetielpentaan, nie2,4-dimetiel-3-etielpentaan nie).

Alkene

Hoofartikel: Alkeen

Alkenes is vernoem na hul ouer-alkaanketting met die agtervoegsel "-een" en 'n vaste nommer wat die posisie van die koolstof aandui met die laagste getal vir elke dubbelbinding in die ketting: CH2=CHCH2CH3 is but-1-een.

Meervoudige dubbele bindings het die vorm-diëen, -triëen, ens. en die voorvoegsel van die ketting wat die groote aandui neem 'n ekstra "a": CH2=CHCH=CH2 is buta-1,3-dieen.

Eenvoudige cis- en trans-isomere kan aangedui word met 'n voorvoegsel cis- of trans-: cis-but-2-een, trans-but-2-een. Cis- en trans- is egter relatiewe beskrywers. Dit is die IUSTC-konvensie om alle alkene te beskryf met behulp van absolute beskrywers van Z-(dieselfde kant) en E-(teenoorgestelde) met behulp van die Cahn–Ingold–Prelog-prioriteitsreëls.

Alkyne

Hoofartikel: Alkyn

Alkyne gebruik die selfde reëls maar eindig met die agtervoegsel "yn", bv. etyn (asetileen) en propyn (metielasetileen).

Hoofartikel: Funksionele groep

Halogenoalkane en Halogenoarene

Hoofartikels: Halogenoalkaan en Halogenoareen

In halogenoalkane en halogenoarene word die funksionele halogeengroepe voorafgegaan met die bindingsposisie en neem die vorm aan van fluor-, chloor-, broom-, jood-, ens., afhangende van die halogeen. Veelvuldige groepe is dichloro-, trichloro-, ens., en verskillende groepe word soos voorheen alfabeties georde. CHCl3 (chloroform) is byvoorbeeld trichloormetaan. Die verdowingsmiddel Halotaan (CF3CHBrCl) is 2-broom-2-chloor-1,1,1-trifluoroetaan.

Alkohol

Hoofartikel: Alkohol

Alkohols (R-OH) neem die agtervoegsel "-ol" met 'n invoegsel van die numeriese bindingsposisie: bv. CH3CH2CH2OH is propaan-1-ol. Die agtervoegsels -diol, -triol, -tetraol, ens., word gebruik vir veelvuldige -OH-groepe: Etileenglikol CH2OHCH2OH is etaan-1,2-diol.

As 'n funksionele groep met 'n hoër voorrang in die molekule voorkom, word die voorvoegsel "hidroksi" met die bindingsposisie gebruik. bv. CH3CHOHCOOH is 2-hidroksipropanoësuur.

Eters

Hoofartikel: Eter

Eters (R-O-R) bestaan uit 'n suurstofatoom tussen die twee aangehegte koolstofkettings. Die korter van die twee kettings word die eerste deel van die naam met die "-aan" agtervoegsel verander na "-oksi", en die langer alkaanketting word die agtervoegsel van die naam van die eter. Dus is CH3OCH3 metoksimetaan, en CH3OCH2CH3 is metoksi-etaan, en nie etoksimetaan nie. As die suurstof nie aan die einde van die hoof-alkaanketting geheg word nie, word die hele korter alkiel-plus-etergroep as 'n sy-ketting behandel en voorafgegaan met sy bindingsposisie op die hoofketting. Dus is CH3OCH(CH3)2 2-metoksipropaan.

Alternatiewelik kan 'n eterketting genoem word as 'n alkaan waarin een koolstof deur 'n suurstof vervang word, 'n vervanging aangedui deur die voorvoegsel 'oksa'. CH3OCH2CH3 kan byvoorbeeld ook 2-oksabutaan genoem word, en 'n epoksied ('n sikliese eter met 'n drie-atoomring) kan oksasiklopropaan genoem word. Hierdie metode is veral handig wanneer beide groepe wat aan die suurstofatoom geheg is, kompleks is.

Amiene

Hoofartikel: Amien

Amiene (R-NH2) is vernoem na die aangehegte alkaanketting met die agtervoegsel "-amien" (bv. CH3NH2 metaanamien). Indien nodig, word die bindingsposisie ingevoeg: CH3CH2CH2NH2 propaan-1-amien, CH3CHNH2CH3 propaan-2-amien. Die voorvoegselvorm is "amieno-".

Vir sekondêre amiene (met die vorm R-NH-R) is die primêre naam van die amien die langste koolstofketting wat aan die stikstofatoom geheg is. Die ander ketting is voorgevoeg as 'n alkielgroep met die posisievoorvoegsel 'n skuinskrif N: CH3NHCH2CH3 is N-metieletaanamien. Tersiêre amiene (R-NR-R) word soortgelyk behandel: CH3CH2N(CH3)CH2CH2CH3 is N-etiel-N-metielpropaanamien. Weereens word die substituentgroepe alfabeties gerangskik.

Amiede

Hoofartikel: Amied

Amiede (R-CO-NH2) neem die agtervoegsel "-amied" of "-karboksamied" wanneer die koolstof in die amiedgroep nie in die hoofketting opgeneem kan word nie. Die voorvoegselvorm is beide "karbomiel-" en "amiedo-". Byvoorbeeld HCONH2 Metaanamied, CH3CONH2 Etaanamied.

Amiede wat addisionele substituente op die stikstof bevat, word soortgelyk aan die geval van amiene behandel: hulle word alfabeties gerangskik met die voorvoegsel N: HCON(CH3)2 is N,N-dimetielmetaanamied.

In die chemie word 'n aantal voorvoegsels, agtervoegsels en invoegsels gebruik om die tipe en posisie van die funksionele groepe in die verbinding te beskryf.

Die stappe vir die benaming van 'n organiese verbinding is:

 1. Identifisering van die moederkoolwaterstofketting. Hierdie ketting moet die volgende reëls in volgorder nakom:
  1. Dit moet die maksimum aantal substituente of takke hê wat as voorvoegsels aangehaal word
  2. Dit moet die maksimum aantal substituente van die agtervoegsel funksionele groep bevat. (Met agtervoegsel word bedoel dat die ouerfunksionele groep 'n agtervoegsel moet hê, anders as halogeen-substituente). As meer as een funksionele groep teenwoordig is, moet die groep met die hoogste voorrang gebruik word.
  3. Dit moet die maksimum lengte hê.
  4. Dit moet die maksimum aantal veelvuldige verbindings hê.
  5. Dit moet die maksimum aantal enkelverbindings hê.
 2. Identifikasie van die ouerfunksionele groep, indien enige, met die hoogste prioriteit.
 3. Identifisering van die sykettings. Kantkettings is die koolstofkettings wat nie in die moederketting is nie, maar daarvan vertak.
 4. Identifisering van die oorblywende funksionele groepe en benoem dit aan die hand van hul ioniese voorvoegsels (soos hidroksie vir -OH, oksie vir = O, oksie-alkaan vir O-R, ens.).
  Verskillende sykettings en funksionele groepe sal in alfabetiese volgorde saamgevoeg word. (Die voorvoegsels di-, tri-, ens. word nie in ag geneem vir alfabetiese groepering nie. Byvoorbeeld, etiel kom voor dihiedroksie of dimetiel, aangesien die "di" word in geen geval oorweeg word nie). Wanneer beide sykettings en sekondêre funksionele groepe teenwoordig is, moet dit in een groep gemeng word, eerder as in twee afsonderlike groepe.
 5. Identifisering van dubbel- en drievoudige bindings.
 6. Nommer van die ketting. Dit word gedoen deur eers die ketting in beide rigtings te nommer (links na regs en regs na links), en dan die nommerorder wat volgens die reëls wat volg te kies, in die voorrangorde:
  1. Dit het die laagste nommer (of lokant) vir die agtervoegsel funksionele groep. Lokante is die nommers op die koolstowwe waaraan die substituente direk geheg is.
  2. Dit het die lokante vir veelvoudige bindings met die laagste nommer (Die lokant van 'n veelvoudige binding is die nommer van die aangrensende koolstof met 'n laer getal).
  3. Dit het die laagste nommer vir die voorvoegsels.
  4. Nommer van die verskillende substituente en verbindings met hul lokante. As daar meer as een van dieselfde tipe substituent / dubbelbinding is, word 'n voorvoegsel bygevoeg wat wys hoeveel daar is (di - 2, tri - 3, tetra - 4, net soos vir die aantal koolstowwe hieronder met 'a' bygevoeg)

Die getalle vir dié tipe syketting word in stygende volgorde gegroepeer en voor die naam van die syketting geskryf. As daar twee sykettings met dieselfde alfakoolstof is, sal die getal twee keer geskryf word. Voorbeeld: 2,2,3-trimetiel-. As daar beide dubbel- en drievoudige bindings is, word "een" (dubbelband) voor "yn" (drievoudige binding) geskryf. Wanneer die hooffunksionele groep 'n terminale funksionele groep is ('n groep wat slegs aan die einde van 'n ketting kan bestaan, soos formiel- en karboksielgroepe), hoef dit nie 'n nommer te kry nie.

 1. Rangskikking in hierdie vorm: Samegroeping van die sykettings en sekondêre funksionele groepe met getalle vanaf stap 3 + voorvoegsel van ouer koolwaterstofketting (et-, met-) + dubbel / drievoudige bindings met getalle (of "aan") + primêre funksionele groepvoorvoegsel met getalle.
  Waar daar ook "met getalle" staan, word verstaan ​​dat tussen die woord en die getalle die voorvoegsel (di-, tri-) gebruik word.
 2. Byvoeging van leestekens:
  1. Kommas word tussen getalle geplaas (2 5 5 word 2,5,5)
  2. Koppeltekens word tussen 'n nommer en 'n letter geplaas (2,5,5 trimetylheptaan word 2,5,5-trimetielheptaan)
  3. Opeenvolgende woorde word in een woord saamgevoeg (trimetiel heptaan word trimetielheptaan)
   Opmerking: IUSTC gebruik deurgaans eenwoordname. Dit is die rede waarom alle onderdele verbind is.

Voorbeeld van 'n molekule met die moederkoolstowwe genommer 1 tot 23, en die ander atoome (behalwe waterstof) ook genommer:

Volg nou die bogenoemde stappe:

 1. Die moederkoolwaterstofketting het 23 koolstowwe. Dit word trikosa- genoem.
 2. Die funksionele groepe met die hoogste voorrang is die twee ketoongroepe (nommers24 en 25).
  1. Die groepe is op koolstofatome 3 en 9. Aangesien daar twee is, skryf ons3,9-dioon.
  2. Die nommering van die molekule is gebaseer op die ketoongroepe. As ons van links na regs nommer is die ketoongroepe nommers 3 en 9. Wanneer ons van regs na links nommer, is die ketoongroepe nommers 15 en 21. 3 is minder as 15, daarom is die ketone 3 en 9. Die kleiner nommers word altyd gebruik.
 3. Die sykettings is: 'netiel- aan koolstof 4,etiel- aan koolstof 8 en 'nbutiel- aan koolstof 12.
  Opmerking: Die -O-CH3 aan koolstofatoom 15 is nie 'n syketting nie, maar wel 'n metoksie funksionele groep.
  • Daar is tweeetielgroepe. Hulle word gekombineer om4,8-diëtiel te skep.
  • Die sykettings is so gegroepeer:12-butiel-4,8-diëtiel. (Maar dit is nie noodwendig die finale groepering nie, want daar kan tussentyd funksionele groepe bygevoeg word om te verseker dat alle groepe alfabeties gelys word.)
 4. Die sekondêre funksionele groepe is: 'n hidroksie- aan koolstof 5, 'nchloor- aan koolstof 11, 'nmetoksie- aan koolstof 15 en 'nbroom- aan koolstof 18. Gegroepeer met die sykettings gee dit18-broom-12-butiel-11-chloor-4,8-diëtiel-5-hidroksie-15-metoksie.
 5. Daar is twee dubbele verbindings: een tussen koolstof 6 en 7, en een tussen koolstof 13 en 14 en dit sal6,13-dieen genoem word. Daar is een drievoudige verbinding tussen koolstofatome 19 en 20. Dit word 19-yn genoem.
 6. Die rangskikking (met leestekens) is:18-broom-12-butiel-11-chloor-4,8-diëtiel-5-hidroksie-15-metoksietrikosa-6,13-dieen-19-yn-3,9-dioon
 7. Ten slotte, as gevolg van die moontlike cis-trans-isomere, moet ons die relatiewe oriëntasie van funksionele groepe rondom elke dubbelbinding spesifiseer. Vir hierdie voorbeeld het ons (6E,13E)

Die finale naam is dus:

 1. The Commission on the Nomenclature of Organic Chemistry (1971) [1958 (A: Hydrocarbons, and B: Fundamental Heterocyclic Systems), 1965 (C: Characteristic Groups)]. Nomenclature of Organic Chemistry (in Engels) (3de uitg.). London: Butterworths. ISBN 0-408-70144-7.
 2. PubChem. . PubChem (in Engels). Besoek op6 Oktober 2020.
 3. March, Jerry; Smith, Michael B. (2007). March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure (in Engels) (6 uitg.). Hoboken, NJ: Wiley-Interscience. ISBN 978-0-471-72091-1. OCLC .
 4. Cross, L.C; Klyne, W. (1974). (PDF) (in Engels). ISBN 978-0-08-021019-3. Geargiveer vanaf (PDF) op 7 April 2016.
 5. Hunt, Ian R. . Chemistry (in Engels). Besoek op8 Oktober 2020.

Publikasie datum: Augustus 07, 2021

organiese, nomenklatuur, organiese, chemie, organiese, nomenklatuur, metode, organiese, chemiese, verbindings, name, soos, aanbeveel, deur, internasionale, unie, suiwer, toegepaste, chemie, iustc, ideaal, gesproke, moet, elke, moontlike, organiese, verbinding,. In organiese chemie is die organiese nomenklatuur n metode om organiese chemiese verbindings name te gee soos aanbeveel deur die Internasionale Unie van Suiwer en Toegepaste Chemie IUSTC 1 Ideaal gesproke moet elke moontlike organiese verbinding n naam he waarvan n ondubbelsinnige struktuurformule geskep kan word Daar is ook n lys IUSTC benoemingsaanbevelings vir anorganiese chemie Om lang en vervelige name in normale kommunikasie te vermy word die amptelike IUSTC benoemingsaanbevelings nie altyd in die praktyk gevolg nie behalwe as dit nodig is om n eenduidige en absolute definisie aan n verbinding te gee IUSTC name kan soms eenvoudiger wees as ouer name soos met etanol in plaas van etielalkohol of cholesterol wat makliker is as die sistematiese naam 3S 8S 9S 10R 13R 14S 17R 10 13 dimetiel 17 2R 6 metielheptaan 2 iel 2 3 4 7 8 9 11 12 14 15 16 17 dodekahiedro 1H siklopenta a phenantren 3 ol 2 Vir relatief eenvoudige molekules is dit makliker om die nie sistematiese name te verstaan wat geleer of na gekyk moet word Die algemene of triviale naam is egter dikwels aansienlik korter en duideliker en dit word dus verkies Hierdie nie sistematiese name is dikwels afgelei van die oorspronklike bron van die verbinding Daarbenewens kan baie lang name minder duidelik wees as die struktuurformule Die sistematiese naam maak dit nogtans moontlik om die hele molekuulstruktuur af te lei Die bekendste organiese stowwe het name in die omgangstaal of daar word ouer name uit die geskiedenis van die chemie gebruik maar dersuisende verbindings het geen naam in die omgangstaal nie Inhoud 1 Beginsels vir koolwaterstofkettings 1 1 Alkane 1 2 Alkene 1 3 Alkyne 2 Beginsels vir funksionele groepe 2 1 Halogenoalkane en Halogenoarene 2 2 Alkohol 2 3 Eters 2 4 Amiene 2 5 Amiede 3 Opsomming van basiese beginsels en voorbeeld 4 Kyk ook 5 VerwysingsBeginsels vir koolwaterstofkettings WysigAlkane Wysig Hoofartikel Alkaan Reguit ketting alkane neem die agtervoegsel aan en kry die voorvoorvoegsel afhangende van die aantal koolstofatome in die ketting volgens standaardreels Die eerste paar voorvoegsels is Antal koolstofatome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Voorvoegsel Met Et Prop But Pent Heks Hept Okt Non Dec Undek Dodek Tridek Tetradek Pentadek Heksadek Heptadek Oktadek Nonadek Ikos Byvoorbeeld die eenvoudigste alkaan is CH4 metaan en die negekoolstof alkaan CH3 CH2 7CH3 word nonaan genoem Die name van die eerste vier alkane is onderskeidelik afgelei van metanol eter propionsuur en bottersuur butanoesuur Die res word met n Griekse numeriese voorvoegsel benoem met die uitsondering van nonane met n Latynse voorvoegsel en undekaan en tridekaan met voorvoegsels uit gemengde tale Sikliese alkane kry eenvoudig die voorvoegsel siklo bv C4H8 is siklobutaan nie te verwar met buteen nie en C6H12 is sikloheksaan wat nie met hekseen verwar moet word nie dd dd dd Vertakte alkane word die naam van n reguit ketting alkaan gegee met aangehegde alkielgroepe n Nommer voor die naam word gebruik on die koolstofatoom aan te dui waaraan die groep geheg is en word getel vanaf die einde van die alkaanketting Byvoorbeeld CH3 2CHCH3 algemeen bekend as isobutaan word beskryf as n propaanketting met n metielgroep wat aan die middelste nommer 2 koolstof gebind is en die sistematiese naam 2 metielpropaan kry Alhoewel die naam 2 metielpropaan gebruik kan word is dit makliker en logieser om dit bloot metielpropaan te noem die metielgroep kan onmoontlik op enige van die ander koolstofatome voorkom wat die ketting sal verleng en butaan vorm en nie propaan nie en daarom is die gebruik van die nommer 2 onnodig 2 metielbutaan is die korekte naam 3 metielbutaan is verkeerd genommer As daar n onduidelikheid in die posisie van die syketting is afhangend van die punt van die alkaanketting begin getel word word die nommering gekies sodat die kleiner getal gebruik word Byvoorbeeld CH3 2CHCH2CH3 isopentaan word 2 metielbutaan genoem nie 3 metielbutaan nie As daar meervoudige sytakke van dieselfde groote alkielgroep is word hulle posisies deur komma s geskei en die groep word voorafgegaan deur di tri tetra ens afhangende van die aantal takke Byvoorbeeld C CH3 4 neopentaan word 2 2 dimetielpropaan genoem As daar verskillende groepe is word hulle in alfabetiese volgorde bygevoeg geskei deur komma s of koppeltekens Die langste moontlike hoof alkaanketting word gebruik dus 3 etiel 4 metielheksaan in plaas van 2 3 dietielpentaan al beskryf dit ekwivalente strukture Die voorvoegsels di tri ens word geignoreer vir die doel van alfabetiese ordening van sykettings bv 3 etiel 2 4 dimetielpentaan nie 2 4 dimetiel 3 etielpentaan nie Alkene Wysig Hoofartikel Alkeen Alkenes is vernoem na hul ouer alkaanketting met die agtervoegsel een en n vaste nommer wat die posisie van die koolstof aandui met die laagste getal vir elke dubbelbinding in die ketting CH2 CHCH2CH3 is but 1 een dd dd Meervoudige dubbele bindings het die vorm dieen trieen ens en die voorvoegsel van die ketting wat die groote aandui neem n ekstra a CH2 CHCH CH2 is buta 1 3 dieen Eenvoudige cis en trans isomere kan aangedui word met n voorvoegsel cis of trans cis but 2 een trans but 2 een Cis en trans is egter relatiewe beskrywers Dit is die IUSTC konvensie om alle alkene te beskryf met behulp van absolute beskrywers van Z dieselfde kant en E teenoorgestelde met behulp van die Cahn Ingold Prelog prioriteitsreels 3 4 Alkyne Wysig Hoofartikel Alkyn Alkyne gebruik die selfde reels maar eindig met die agtervoegsel yn bv etyn asetileen en propyn metielasetileen Beginsels vir funksionele groepe WysigHoofartikel Funksionele groepHalogenoalkane en Halogenoarene Wysig Hoofartikels Halogenoalkaan en Halogenoareen In halogenoalkane en halogenoarene word die funksionele halogeengroepe voorafgegaan met die bindingsposisie en neem die vorm aan van fluor chloor broom jood ens afhangende van die halogeen Veelvuldige groepe is dichloro trichloro ens en verskillende groepe word soos voorheen alfabeties georde CHCl3 chloroform is byvoorbeeld trichloormetaan Die verdowingsmiddel Halotaan CF3CHBrCl is 2 broom 2 chloor 1 1 1 trifluoroetaan Alkohol Wysig Hoofartikel Alkohol Alkohols R OH neem die agtervoegsel ol met n invoegsel van die numeriese bindingsposisie bv CH3CH2CH2OH is propaan 1 ol Die agtervoegsels diol triol tetraol ens word gebruik vir veelvuldige OH groepe Etileenglikol CH2OHCH2OH is etaan 1 2 diol dd As n funksionele groep met n hoer voorrang in die molekule voorkom word die voorvoegsel hidroksi met die bindingsposisie gebruik bv CH3CHOHCOOH is 2 hidroksipropanoesuur dd Eters Wysig Hoofartikel Eter Eters R O R bestaan uit n suurstofatoom tussen die twee aangehegte koolstofkettings Die korter van die twee kettings word die eerste deel van die naam met die aan agtervoegsel verander na oksi en die langer alkaanketting word die agtervoegsel van die naam van die eter Dus is CH3OCH3 metoksimetaan en CH3OCH2CH3 is metoksi etaan en nie etoksimetaan nie As die suurstof nie aan die einde van die hoof alkaanketting geheg word nie word die hele korter alkiel plus etergroep as n sy ketting behandel en voorafgegaan met sy bindingsposisie op die hoofketting Dus is CH3OCH CH3 2 2 metoksipropaan dd Alternatiewelik kan n eterketting genoem word as n alkaan waarin een koolstof deur n suurstof vervang word n vervanging aangedui deur die voorvoegsel oksa CH3OCH2CH3 kan byvoorbeeld ook 2 oksabutaan genoem word en n epoksied n sikliese eter met n drie atoomring kan oksasiklopropaan genoem word Hierdie metode is veral handig wanneer beide groepe wat aan die suurstofatoom geheg is kompleks is 5 Amiene Wysig Hoofartikel Amien Amiene R NH2 is vernoem na die aangehegte alkaanketting met die agtervoegsel amien bv CH3NH2 metaanamien Indien nodig word die bindingsposisie ingevoeg CH3CH2CH2NH2 propaan 1 amien CH3CHNH2CH3 propaan 2 amien Die voorvoegselvorm is amieno Vir sekondere amiene met die vorm R NH R is die primere naam van die amien die langste koolstofketting wat aan die stikstofatoom geheg is Die ander ketting is voorgevoeg as n alkielgroep met die posisievoorvoegsel n skuinskrif N CH3NHCH2CH3 is N metieletaanamien Tersiere amiene R NR R word soortgelyk behandel CH3CH2N CH3 CH2CH2CH3 is N etiel N metielpropaanamien Weereens word die substituentgroepe alfabeties gerangskik Amiede Wysig Hoofartikel Amied Amiede R CO NH2 neem die agtervoegsel amied of karboksamied wanneer die koolstof in die amiedgroep nie in die hoofketting opgeneem kan word nie Die voorvoegselvorm is beide karbomiel en amiedo Byvoorbeeld HCONH2 Metaanamied CH3CONH2 Etaanamied Amiede wat addisionele substituente op die stikstof bevat word soortgelyk aan die geval van amiene behandel hulle word alfabeties gerangskik met die voorvoegsel N HCON CH3 2 is N N dimetielmetaanamied Opsomming van basiese beginsels en voorbeeld WysigIn die chemie word n aantal voorvoegsels agtervoegsels en invoegsels gebruik om die tipe en posisie van die funksionele groepe in die verbinding te beskryf Die stappe vir die benaming van n organiese verbinding is Identifisering van die moederkoolwaterstofketting Hierdie ketting moet die volgende reels in volgorder nakom Dit moet die maksimum aantal substituente of takke he wat as voorvoegsels aangehaal word Dit moet die maksimum aantal substituente van die agtervoegsel funksionele groep bevat Met agtervoegsel word bedoel dat die ouerfunksionele groep n agtervoegsel moet he anders as halogeen substituente As meer as een funksionele groep teenwoordig is moet die groep met die hoogste voorrang gebruik word Dit moet die maksimum lengte he Dit moet die maksimum aantal veelvuldige verbindings he Dit moet die maksimum aantal enkelverbindings he Identifikasie van die ouerfunksionele groep indien enige met die hoogste prioriteit Identifisering van die sykettings Kantkettings is die koolstofkettings wat nie in die moederketting is nie maar daarvan vertak Identifisering van die oorblywende funksionele groepe en benoem dit aan die hand van hul ioniese voorvoegsels soos hidroksie vir OH oksie vir O oksie alkaan vir O R ens Verskillende sykettings en funksionele groepe sal in alfabetiese volgorde saamgevoeg word Die voorvoegsels di tri ens word nie in ag geneem vir alfabetiese groepering nie Byvoorbeeld etiel kom voor dihiedroksie of dimetiel aangesien die di word in geen geval oorweeg word nie Wanneer beide sykettings en sekondere funksionele groepe teenwoordig is moet dit in een groep gemeng word eerder as in twee afsonderlike groepe Identifisering van dubbel en drievoudige bindings Nommer van die ketting Dit word gedoen deur eers die ketting in beide rigtings te nommer links na regs en regs na links en dan die nommerorder wat volgens die reels wat volg te kies in die voorrangorde Dit het die laagste nommer of lokant vir die agtervoegsel funksionele groep Lokante is die nommers op die koolstowwe waaraan die substituente direk geheg is Dit het die lokante vir veelvoudige bindings met die laagste nommer Die lokant van n veelvoudige binding is die nommer van die aangrensende koolstof met n laer getal Dit het die laagste nommer vir die voorvoegsels Nommer van die verskillende substituente en verbindings met hul lokante As daar meer as een van dieselfde tipe substituent dubbelbinding is word n voorvoegsel bygevoeg wat wys hoeveel daar is di 2 tri 3 tetra 4 net soos vir die aantal koolstowwe hieronder met a bygevoeg Die getalle vir die tipe syketting word in stygende volgorde gegroepeer en voor die naam van die syketting geskryf As daar twee sykettings met dieselfde alfakoolstof is sal die getal twee keer geskryf word Voorbeeld 2 2 3 trimetiel As daar beide dubbel en drievoudige bindings is word een dubbelband voor yn drievoudige binding geskryf Wanneer die hooffunksionele groep n terminale funksionele groep is n groep wat slegs aan die einde van n ketting kan bestaan soos formiel en karboksielgroepe hoef dit nie n nommer te kry nie Rangskikking in hierdie vorm Samegroeping van die sykettings en sekondere funksionele groepe met getalle vanaf stap 3 voorvoegsel van ouer koolwaterstofketting et met dubbel drievoudige bindings met getalle of aan primere funksionele groepvoorvoegsel met getalle Waar daar ook met getalle staan word verstaan dat tussen die woord en die getalle die voorvoegsel di tri gebruik word Byvoeging van leestekens Kommas word tussen getalle geplaas 2 5 5 word 2 5 5 Koppeltekens word tussen n nommer en n letter geplaas 2 5 5 trimetylheptaan word 2 5 5 trimetielheptaan Opeenvolgende woorde word in een woord saamgevoeg trimetiel heptaan word trimetielheptaan Opmerking IUSTC gebruik deurgaans eenwoordname Dit is die rede waarom alle onderdele verbind is Voorbeeld van n molekule met die moederkoolstowwe genommer 1 tot 23 en die ander atoome behalwe waterstof ook genommer Volg nou die bogenoemde stappe Die moederkoolwaterstofketting het 23 koolstowwe Dit word trikosa genoem Die funksionele groepe met die hoogste voorrang is die twee ketoongroepe nommers 24 en 25 Die groepe is op koolstofatome 3 en 9 Aangesien daar twee is skryf ons 3 9 dioon Die nommering van die molekule is gebaseer op die ketoongroepe As ons van links na regs nommer is die ketoongroepe nommers 3 en 9 Wanneer ons van regs na links nommer is die ketoongroepe nommers 15 en 21 3 is minder as 15 daarom is die ketone 3 en 9 Die kleiner nommers word altyd gebruik Die sykettings is n etiel aan koolstof 4 etiel aan koolstof 8 en n butiel aan koolstof 12 Opmerking Die O CH3 aan koolstofatoom 15 is nie n syketting nie maar wel n metoksie funksionele groep Daar is twee etielgroepe Hulle word gekombineer om 4 8 dietiel te skep Die sykettings is so gegroepeer 12 butiel 4 8 dietiel Maar dit is nie noodwendig die finale groepering nie want daar kan tussentyd funksionele groepe bygevoeg word om te verseker dat alle groepe alfabeties gelys word Die sekondere funksionele groepe is n hidroksie aan koolstof 5 n chloor aan koolstof 11 n metoksie aan koolstof 15 en n broom aan koolstof 18 Gegroepeer met die sykettings gee dit 18 broom 12 butiel 11 chloor 4 8 dietiel 5 hidroksie 15 metoksie Daar is twee dubbele verbindings een tussen koolstof 6 en 7 en een tussen koolstof 13 en 14 en dit sal 6 13 dieen genoem word Daar is een drievoudige verbinding tussen koolstofatome 19 en 20 Dit word 19 yn genoem Die rangskikking met leestekens is 18 broom 12 butiel 11 chloor 4 8 dietiel 5 hidroksie 15 metoksie trikosa 6 13 dieen 19 yn 3 9 dioon Ten slotte as gevolg van die moontlike cis trans isomere moet ons die relatiewe orientasie van funksionele groepe rondom elke dubbelbinding spesifiseer Vir hierdie voorbeeld het ons 6E 13E Die finale naam is dus 6E 13E 18 broom 12 butiel 11 chloor 4 8 dietiel 5 hidroksie 15 metoksie trikosa 6 13 dieen 19 yn 3 9 dioon Kyk ook WysigAreensubstitusiepatrone Geminaal LigandVerwysings Wysig The Commission on the Nomenclature of Organic Chemistry 1971 1958 A Hydrocarbons and B Fundamental Heterocyclic Systems 1965 C Characteristic Groups Nomenclature of Organic Chemistry in Engels 3de uitg London Butterworths ISBN 0 408 70144 7 PubChem Cholesterol PubChem in Engels Besoek op 6 Oktober 2020 March Jerry Smith Michael B 2007 March s advanced organic chemistry reactions mechanisms and structure in Engels 6 uitg Hoboken NJ Wiley Interscience ISBN 978 0 471 72091 1 OCLC 69020965 Cross L C Klyne W 1974 Rules for the Nomenclature of Organic Chemistry Section E Stereochemistry Recommendations 1974 PDF in Engels ISBN 978 0 08 021019 3 Geargiveer vanaf die oorspronklike PDF op 7 April 2016 Hunt Ian R Ethers Chemistry in Engels Besoek op 8 Oktober 2020 Ontsluit van https af wikipedia org w index php title Organiese nomenklatuur amp ol,