×
Gereformeerde kerk Petrusburg

Die Gereformeerde kerk Petrusburg is 'n gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op die Vrystaatse dorp Petrusburg, wat deur die toedoen van lidmate van dié Kerk tot stand gekom het. Einde 2016 het die gemeente 84 belydende en nege dooplidmate gehad, vergeleke met 90 en 11 'n jaar vantevore en 84 en 18 'n dekade vantebore. Tot 2017 het nege van die gemeente se seuns reeds predikant geword, onder wie ds. Hannes Noëth. Van die 16 predikante wat die gemeente in die eerste 100 jaar van sy bestaan bedien het, het 10 hul bediening in Petrusburg begin, naamlik J.H. Boneschans, H.S. van Jaarsveld, A. Duvenage, D.C.S. van der Merwe, J.J. van der Walt, A.S.L. Minnaar, J.C. Buys, J.P.B. van der Walt, G.J. van Wyk en J.L. van der Schyff.

Gereformeerde kerk
Petrusburg
Sluit in Petrusburg
Klassis Suid-Vrystaat
Huidige predikant(e) Vakant
In kombinasie met Boshof
Belydende lidmate 84
Dooplidmate 9
Adres H.v. Voortrekker- en
Alletastraat
Petrusburg
Vrystaat
Geskiedenis
Stigtingsdatum 7 Februarie 1891
Afgestig van Fauresmith
Eerste predikant Postma, Dirk (D-Sn)
1891–1894
Die kerkgebou is gerestoureer nadat dit in 2004 afgebrand het.
Die inwyding van die kerk op 1 Januarie 1893.
Die Gereformeerde kerk Petrusburg.
Die pastorie is tydens die Tweede Vryheidsoorlog verwoes. Ds. L.J. du Plessis was destyds die predikant. Toe hy einde Augustus 1902 na Petrusburg terugkeer was die pastorie afgebrand en die kerk geplunder. Sowat drie jaar lank het die kerklike lewe stilgestaan.
Ds. L.J. du Plessis en sy vrou, Maria Gerbrechta Sophia (gebore Smit) en hul gesin. Prof. Jacobus du Plessis staan in die middel agter en ds. Willem Postma sit links. Ds. Dirk du Plessis staan links.
Die binnekant van die kerkgebou nadat 'n brand dit in Junie 2004 in puin gelê het.

Inhoud

Petrusburg is aangelê op die plaas Diepfontein, wat ’n deel was van Rietfontein, distrik Fauresmith. 'n Komitee, bestaande uit die eksekuteur in die boedel van Petrus Albertus Venter en D.J. Erasmus, J.S. van der Walt, F.J. de Kock en J.J. Erasmus het die plaas in 1891 gekoop van J.C. Potgieter om 'n dorp daarop aan te lê. Die Volksraad het in 1890 versoekskrifte ontvang van L.J. Venter en 45 ondertekenaars om hierdie plaas tot dorp te verklaar. Maar omdat daar ook 'n memorie was van C.P. van Wyk en 58 ander persone om Emmaus (vandag 'n spoorweghalte) tot dorp te verklaar, het die Volksraad 'n kommissie (C.H. Wessels, J.J. van Niekerk en J.A. Venter) benoem om die saak te ondersoek en 'n aanbeveling te doen. Diepfontein was 2 200 morge groot, het 'n sterk fontein gehad en ook 'n groot opvangdam. Aangesien die plaas gekoop is as kerkplaas vir die twee Hollandse Kerke (NG en Gereformeerd) was daar reeds 50 water- en 375 droë erwe opgemeet; 39 water- en 63 droë erwe is al verkoop. Op Emmaus is in 1881 al 18 erwe opgemeet en 20 in 1883; hier was 'n twee dosyn reeds bewoon. Emmaus, groot 940 morge, was geregistreer op die naam van 'n komitee ten behoewe van die NG Kerk en skool van Emmaus. Aan water was daar geen gebrek nie.

Die kommissie van die Volksraad het ten gunste van die plaas Diepfontein besluit; gevolglik het die Volksraad hierdie plaas as dorp erken onder die naam Petrusburg, genoem na Petrus Albertus Venter, uit wie se boedel geld geneem is om die plaas te koop. As eerste resident-vrederegter is aangestel M.J. Potgieter. In 1899 is Petrusburg deur sy eienaars aan die dorpsraad verkoop.

Die gemeente is in die jaar 1891 afgestig van Boshof, 'n jaar voor die NG gemeente Petrusburg op 29 Julie 1892. As selfstandige gemeente kon Petrusburg die woonhuis en bygeboue, wat behoort het aan die oorlede broer Josias Reinecke, as eiendom ontvang om daarvan 'n kerkgebou en pastorie te maak. Maar reeds in die volgende jaar het die gemeente daartoe oorgegaan om 'n gepaste kerk en pastorie te bou. In 1892 is die kerkgebou wat vandag nog in gebruik, opgerig.

Die eerste beroepe leraar van dié gemeente was ds. Dirk Postma jr., later predikant van Rustenburg. Op hom volg ds. L.J. du Plessis, wat die gemeente met liefde en ywer 16 jaar lank gedien het.

Die jare 1899 tot 1902 was 'n bittere tyd vir die gemeente weens die vernieling van die kerkeiendomme. Hoewel die kerkgebou van die vlamme gespaar gebly het, is die pastorie heeltemal afgebrand. Die stoflike skade vir die gemeente was groot. Maar ná die oorlog is alles herstel en is die bediening van ds. Du Plessis voortgesit tot hy weens liggaamswakte eervol emeritaat toegeken word.

Die opvolger van dié geliefde ou leraar was ds. Derk Rumpff. Hy het die gemeente net een jaar as predikant gedien en het daarna as konsulent in die gemeente gearbei tot die volgende leraar, ds. J.H. Boneschans, op 9 April 1915 in die gemeente bevestig is.

Volksblad het die volgende dag as volg berig oor die brand wat die kerkgebou op 21 Junie 2004 so te sê in puin gelê het: "Mense het gister hier hulpeloos in die pad gestaan en huil toe die dorp se Gereformeerde kerk, wat in 1892 gebou is, in vlamme opgegaan het. Volksblad verneem gister omstreeks 14:30 het rook by die kerk se dak begin uitborrel. Lidmate en ander inwoners was binne minute op die toneel. Die brandweer het gister teen 17:00 steeds water aangery om die vuur te blus. Die houtvloer met matte het aanhou smeul. Die struktuur en die toring staan steeds, maar alles binne in die kerk is glo verwoes.

"'n Deel van die toring het gebrand en die hele dak het ingeval. Die banke, vloer, 'n ou Bybel, ander Bybels en die preekstoel is verwoes. Die geraamde skade beloop bykans R1 miljoen. Die kerk is glo net verlede week geverf. Die kerksaal langs die kerk is onbeskadig. Die kerk se predikant, ds. Pieter Nel, was gister glo in Bloemfontein by 'n gemeentelid wat in die hospitaal is. Die Nels se huishulp het na verneem word die predikant se vrou gebel en gesê die kerk brand. Die oorsaak van die brand is nog onbekend."

Die kerk is herbou, waarna ds. P.A. Nel 'n gedenksteen onthul het op 30 April 2005 toe dit opnuut in gebruik geneem is.

 • Ds. Dirk Postma jr., 1891-1894 (in kombinasie met Fauresmith).

 • Ds. L.J. du Plessis, 1896-1912.

 • Ds. Derk Rumpff, 1913-1914.

 • Ds. Jan Hendrik Boneschans, 1915-1917, waarna 'n jaar lank konsulent toe hy leraar was van Frankfort-kombinasie.

 • Ds. A.S.L. Minnaar, die leraar van 1956 tot 1966.

 • Ds. Hendrik Stephanus van Jaarsveld, kombinasie 1918-1922.

 • Mev. (ds.) A. Duvenage, predikantsvrou alhier van 1924 tot 1926.

 • Ds. T.T. Spoelstra, kombinasie 1927-1941.

 • Ds. D.C.S. van der Merwe, leraar (in kombinasie) van 1941 tot 1944, sy eerste gemeente.

 • Mev. ds. D.C.S. (Annie) van der Merwe, pastoriemoeder van 1941 tot 1944.

 • Mev. ds. J.L. van der Merwe (gebore Christina Maria Etresia van der Merwe), predikantsvrou van 1944 tot 1947.

 • Dr. en mev. J.J. van der Walt, die leraarspaar van 1950 tot 1952.

 • H.J. Boshoff, leraar van 1952 tot 1955.

 • Ds. J.C. Buys, die predikant van 1967 tot 1971.

 • Ds. Hennie en mev. Arina Briel, leraarspaar van 2006 af.


Publikasie datum: Augustus 14, 2021

gereformeerde, kerk, petrusburg, gemeente, gereformeerde, kerke, suid, afrika, vrystaatse, dorp, petrusburg, deur, toedoen, lidmate, dié, kerk, stand, gekom, einde, 2016, gemeente, belydende, nege, dooplidmate, gehad, vergeleke, jaar, vantevore, dekade, vanteb. Die Gereformeerde kerk Petrusburg is n gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika op die Vrystaatse dorp Petrusburg wat deur die toedoen van lidmate van die Kerk tot stand gekom het Einde 2016 het die gemeente 84 belydende en nege dooplidmate gehad vergeleke met 90 en 11 n jaar vantevore en 84 en 18 n dekade vantebore Tot 2017 het nege van die gemeente se seuns reeds predikant geword onder wie ds Hannes Noeth Van die 16 predikante wat die gemeente in die eerste 100 jaar van sy bestaan bedien het het 10 hul bediening in Petrusburg begin naamlik J H Boneschans H S van Jaarsveld A Duvenage D C S van der Merwe J J van der Walt A S L Minnaar J C Buys J P B van der Walt G J van Wyk en J L van der Schyff Gereformeerde kerk PetrusburgSluit in PetrusburgKlassis Suid VrystaatHuidige predikant e VakantIn kombinasie met BoshofBelydende lidmate 84Dooplidmate 9Adres H v Voortrekker en Alletastraat Petrusburg VrystaatGeskiedenisStigtingsdatum 7 Februarie 1891Afgestig van FauresmithEerste predikant Postma Dirk D Sn 1891 1894Die kerkgebou is gerestoureer nadat dit in 2004 afgebrand het Die inwyding van die kerk op 1 Januarie 1893 Die Gereformeerde kerk Petrusburg Die pastorie is tydens die Tweede Vryheidsoorlog verwoes Ds L J du Plessis was destyds die predikant Toe hy einde Augustus 1902 na Petrusburg terugkeer was die pastorie afgebrand en die kerk geplunder Sowat drie jaar lank het die kerklike lewe stilgestaan Ds L J du Plessis en sy vrou Maria Gerbrechta Sophia gebore Smit en hul gesin Prof Jacobus du Plessis staan in die middel agter en ds Willem Postma sit links Ds Dirk du Plessis staan links Die binnekant van die kerkgebou nadat n brand dit in Junie 2004 in puin gele het Inhoud 1 Dorpstigting 2 Gemeentestigting 3 Kerk brand af 4 Predikante 5 Galery 6 Bronne 7 Sien ookDorpstigting WysigPetrusburg is aangele op die plaas Diepfontein wat n deel was van Rietfontein distrik Fauresmith n Komitee bestaande uit die eksekuteur in die boedel van Petrus Albertus Venter en D J Erasmus J S van der Walt F J de Kock en J J Erasmus het die plaas in 1891 gekoop van J C Potgieter om n dorp daarop aan te le Die Volksraad het in 1890 versoekskrifte ontvang van L J Venter en 45 ondertekenaars om hierdie plaas tot dorp te verklaar Maar omdat daar ook n memorie was van C P van Wyk en 58 ander persone om Emmaus vandag n spoorweghalte tot dorp te verklaar het die Volksraad n kommissie C H Wessels J J van Niekerk en J A Venter benoem om die saak te ondersoek en n aanbeveling te doen Diepfontein was 2 200 morge groot het n sterk fontein gehad en ook n groot opvangdam Aangesien die plaas gekoop is as kerkplaas vir die twee Hollandse Kerke NG en Gereformeerd was daar reeds 50 water en 375 droe erwe opgemeet 39 water en 63 droe erwe is al verkoop Op Emmaus is in 1881 al 18 erwe opgemeet en 20 in 1883 hier was n twee dosyn reeds bewoon Emmaus groot 940 morge was geregistreer op die naam van n komitee ten behoewe van die NG Kerk en skool van Emmaus Aan water was daar geen gebrek nie Die kommissie van die Volksraad het ten gunste van die plaas Diepfontein besluit gevolglik het die Volksraad hierdie plaas as dorp erken onder die naam Petrusburg genoem na Petrus Albertus Venter uit wie se boedel geld geneem is om die plaas te koop As eerste resident vrederegter is aangestel M J Potgieter In 1899 is Petrusburg deur sy eienaars aan die dorpsraad verkoop Gemeentestigting WysigDie gemeente is in die jaar 1891 afgestig van Boshof n jaar voor die NG gemeente Petrusburg op 29 Julie 1892 As selfstandige gemeente kon Petrusburg die woonhuis en bygeboue wat behoort het aan die oorlede broer Josias Reinecke as eiendom ontvang om daarvan n kerkgebou en pastorie te maak Maar reeds in die volgende jaar het die gemeente daartoe oorgegaan om n gepaste kerk en pastorie te bou In 1892 is die kerkgebou wat vandag nog in gebruik opgerig Die eerste beroepe leraar van die gemeente was ds Dirk Postma jr later predikant van Rustenburg Op hom volg ds L J du Plessis wat die gemeente met liefde en ywer 16 jaar lank gedien het Die jare 1899 tot 1902 was n bittere tyd vir die gemeente weens die vernieling van die kerkeiendomme Hoewel die kerkgebou van die vlamme gespaar gebly het is die pastorie heeltemal afgebrand Die stoflike skade vir die gemeente was groot Maar na die oorlog is alles herstel en is die bediening van ds Du Plessis voortgesit tot hy weens liggaamswakte eervol emeritaat toegeken word Die opvolger van die geliefde ou leraar was ds Derk Rumpff Hy het die gemeente net een jaar as predikant gedien en het daarna as konsulent in die gemeente gearbei tot die volgende leraar ds J H Boneschans op 9 April 1915 in die gemeente bevestig is Kerk brand af WysigVolksblad het die volgende dag as volg berig oor die brand wat die kerkgebou op 21 Junie 2004 so te se in puin gele het Mense het gister hier hulpeloos in die pad gestaan en huil toe die dorp se Gereformeerde kerk wat in 1892 gebou is in vlamme opgegaan het Volksblad verneem gister omstreeks 14 30 het rook by die kerk se dak begin uitborrel Lidmate en ander inwoners was binne minute op die toneel Die brandweer het gister teen 17 00 steeds water aangery om die vuur te blus Die houtvloer met matte het aanhou smeul Die struktuur en die toring staan steeds maar alles binne in die kerk is glo verwoes n Deel van die toring het gebrand en die hele dak het ingeval Die banke vloer n ou Bybel ander Bybels en die preekstoel is verwoes Die geraamde skade beloop bykans R1 miljoen Die kerk is glo net verlede week geverf Die kerksaal langs die kerk is onbeskadig Die kerk se predikant ds Pieter Nel was gister glo in Bloemfontein by n gemeentelid wat in die hospitaal is Die Nels se huishulp het na verneem word die predikant se vrou gebel en gese die kerk brand Die oorsaak van die brand is nog onbekend Die kerk is herbou waarna ds P A Nel n gedenksteen onthul het op 30 April 2005 toe dit opnuut in gebruik geneem is Predikante WysigPostma Dirk D Sn 1891 1894 in kombinasie met Fauresmith Du Plessis Lodewicus Johannes 1896 1912 Rumpff Derk 1913 1914 Boneschans Jan Hendrik 1915 1917 Van Jaarsveld Hendrik Stephanus kombinasie 1918 1922 Duvenage Abraham 1924 1926 Spoelstra Tjibbe Thomas kombinasie met Boshof 1927 1941 Van der Merwe Daniel Charl Stephanus Dems kombinasie 1941 1944 Van der Merwe Johannes Lodewikus kombinasie 1944 1947 Van der Walt Jan Jacobus 1950 1952 Boshoff Hendrik Jan 1952 1955 Minnaar Andries Stephanus Lourens 1956 1966 Buys Johannes Christiaan 1967 1971 in kombinasie met Boshof Van der Walt Jacobus Philippus Benjamin 1971 1981 in kombinasie met Boshof Van Wyk Gert Jacobus 1982 1986 in kombinasie met Boshof Van der Schyff Jan Louis 1987 2001 in kombinasie met Boshof Nel Pieter Andreas 2002 2005 in kombinasie met Boshof Briel Hendrik Johannes 2006 2020 in kombinasie met Boshof Galery Wysig Ds Dirk Postma jr 1891 1894 in kombinasie met Fauresmith Ds L J du Plessis 1896 1912 Ds Derk Rumpff 1913 1914 Ds Jan Hendrik Boneschans 1915 1917 waarna n jaar lank konsulent toe hy leraar was van Frankfort kombinasie Ds A S L Minnaar die leraar van 1956 tot 1966 Ds Hendrik Stephanus van Jaarsveld kombinasie 1918 1922 Mev ds A Duvenage predikantsvrou alhier van 1924 tot 1926 Ds T T Spoelstra kombinasie 1927 1941 Ds D C S van der Merwe leraar in kombinasie van 1941 tot 1944 sy eerste gemeente Mev ds D C S Annie van der Merwe pastoriemoeder van 1941 tot 1944 Mev ds J L van der Merwe gebore Christina Maria Etresia van der Merwe predikantsvrou van 1944 tot 1947 Dr en mev J J van der Walt die leraarspaar van 1950 tot 1952 H J Boshoff leraar van 1952 tot 1955 Ds J C Buys die predikant van 1967 tot 1971 Ds Hennie en mev Arina Briel leraarspaar van 2006 af Bronne Wysig nl Maeder ds G A en Zinn Christian 1917 Ons Kerk Album Kaapstad Ons Kerk Album Maatschappij Bpkt af Nienaber P J 1963 Suid Afrikaanse Pleknaamwoordeboek Kaapstad Johannesburg Suid Afrikaanse Boeksentrum af Olivier ds P L 1952 Ons gemeentelike feesalbum Kaapstad en Pretoria N G Kerk uitgewers Sien ook WysigNG gemeente PetrusburgOntsluit van https af wikipedia org w index php title Gereformeerde kerk Petrusburg amp ol,