fbpx
Wikipedia

Anglisisme

'n Anglisisme in Afrikaans is 'n woord, uitdrukking of sinskonstruksie wat uit Engels kom of direk onder invloed van 'n Engelse woord, uitdrukking of sinskonstruksie ontstaan het, wat anders is as normale Afrikaans. Suiwer taalkundig gesproke is 'n anglisisme nie iets wat noodwendig vermy moet word nie, maar weens Afrikaans se taalstryd van die afgelope eeu teen Engelse invloed word anglisismes in Afrikaans gewoonlik omskryf as iets wat suiwer Afrikaans in die gevaar stel of wat uit standaard-Afrikaans geweer moet word.

Die hantering van anglisismes in Afrikaans is dikwels subjektief en onwetenskaplik. Boonop is die kwessie van anglisismes vir baie Afrikaanssprekendes 'n emosionele of patriotistiese saak. Soms word barbarismes wat mettertyd algemeen in Afrikaans ingang vind, selfs deur taalkundiges nie as "anglisismes" beskryf nie. Soms word uitdrukkings wat bloot lyk soos Engels, maar nie werklik uit Engels kom of onder invloed van Engels ontstaan het nie, as "anglisismes" gereken. Die feit dat 'n bepaalde gebruik wel anglisisties is, lei soms daartoe dat sprekers uit onkunde ook die korrekte gebruik van dieselfde woord vermy of as 'n anglisisme beskou.

Verskillende gesaghebbende bronne definieer "anglisisme" verskillend, maar in die meeste gevalle word 'n anglisisme beskou as iets waarvan daar die gevaar is dat dit mettertyd sal veroorsaak dat 'n meer tradisionele uitdrukking in onbruik val. Dit blyk veral uit die gebruik van woorde soos "strydig", "verdring", "indringer" en "gewraakte" om anglisismes mee te beskryf. Vir baie mense is iets slegs 'n "anglisisme" as dit sleg is. Daar is selfs taalkundiges wat meen dat indien 'n bepaalde gebruik wel uit Engels kom, maar dit nie 'n bestaande woord of uitdrukking verdring nie of indien dit 'n huidige leemte vul, dit nie 'n "anglisisme" is nie.

Sommige mense beskou idiomatiese uitdrukkings waarvan daar 'n soortgelyke vorm in Engels voorkom, en waarvoor daar 'n alternatief bestaan of uitgedink kan word wat nie soos die Engels lyk nie, ook as anglismes. Dit lei soms tot verryking van die taal wanneer uitdrukkings doelbewus geskep word om in die plek van vermeende anglisismes gebruik te word (bv. "oortjies van die seekoei" i.p.v. "punt van die ysberg") of om die Engelse vorm te probeer vermy, selfs al word dit in ander Wes-Germaanse tale geleenvertaal (bv. "voetsoolvlak" i.p.v. "graswortelvlak").

Afrikaanssprekendes is oor die algemeen meer bewus van anglisismes as sprekers van ander tale omdat Suid-Afrika 'n meertalige land is waarin Engels en Afrikaans voortdurend noue kontak met mekaar het. Die meeste internasionale nuus en tegnologie kom Suid-Afrika binne deur die medium van Engels, en aangesien heelwat Afrikaanssprekers grotendeels volledig tweetalig is, word dié inligting dikwels deur nieberoepsvertalers uit Engels in Afrikaans vertaal, wat daartoe lei dat Afrikaans voortdurend onder druk van Engelse terme, segswyses en sinsbou staan.

Leenwoorde en leenvertalings is nie anglisismes nie, aangesien dit normale Afrikaans is om woorde te leen (bv. "garage") of te leenvertaal (bv. "grondeienaar" n.a.v. "land owner"). Iets is slegs 'n anglisisme as dit afwyk van normale Afrikaans of die manier waarop die taalkundige verskynsel normaalweg in Afrikaans hanteer word. Metafore, vergelykings en spreekwoorde wat soortgelyk is aan Engels is dikwels ook nie anglisismes nie.

Onkunde en opset is nie relevant nie: indien 'n spreker daarvan onbewus is dat iets uit Engels kom, of die uitdrukking by ander Afrikaanssprekers geleer het (bv. ouers, vriende, media, skool), of dit nie sélf uit Engels vertaal het nie, kan dit nog steeds 'n anglisisme wees.

Doen

Vermeende anglisisme Voorgestelde alternatief Rede vir wel/nié anglisisme
Hy doen my 'n guns. Hy bewys my 'n guns. Nederlands: iemand een plezier doen
Dit het niks daarmee te doen nie. Dit het niks daarmee te make nie. Volgens HAT is hierdie uitdrukking aanvaarbare Afrikaans.
Sy gedrag doen hom eer aan. Sy gedrag strek hom tot eer. Nederlands: zijn naam eer aandoen
Hy doen nog sy hare in sy kamer. Hy kam/borsel nog sy hare in sy kamer. Volgens HAT is "doen" in die betekenis "versorg" of "behartig" aanvaarbare Afrikaans.
Sy laat haar hare by die haarkapster doen. Sy laat haar hare by die haarkapster kap/krul/kleur. Volgens HAT is "doen" in die betekenis "versorg" of "behartig" aanvaarbare Afrikaans.
Ek kan nie sonder my motor doen nie. Ek kan nie sonder my motor klaarkom nie.
Jy kan met 'n nuwe baadjie doen. Jy het 'n nuwe baadjie nodig.
Ons span doen vanjaar baie goed. Ons span vaar/presteer vanjaar baie goed.
Hy laat sy huis opdoen. Hy laat sy huis opknap.
Hou jy van braaivleis? Ek doen! Hou jy van braaivleis? Ja, baie!
Dit sal doen. Dit sal deug. Dit is genoeg; voldoende.

Gaan

Vermeende anglisisme Voorgestelde alternatief Rede vir wel/nié anglisisme
Daar sal niks verkeerd gaan nie. Daar sal niks skeefloop nie.
Die vleuel gaan vir die hoek. Gaan vir jou opponent. Die vleuel pyl hoek toe. Storm op jou opponent af.
Ek sal sonder kos gaan. Ek sal sonder kos bly.
Die kwaai vrou het vir my gegaan. Die kwaai vrou het my ingeklim/ingevlieg.
Jy sal dié winter sonder 'n reënjas moet gaan. Jy sal dié winter sonder 'n reënjas moet klaarkom.

Hard

Vermeende anglisisme Voorgestelde alternatief Rede vir wel/nié anglisisme
Hier het jy die harde feite. Hier het jy die nugtere feite.
Sy het 'n harde lewe. Sy ly 'n swaar lewe.
Hy is 'n harde man om voor te werk. Hy is 'n streng (veeleisende) man om voor te werk.
Dis baie hard op hom. Dis baie ongelukkig vir hom. Volgens HAT is "hard" in die betekenis "moeilik/lastig/swaar" aanvaarbare Afrikaans.
Dis harde lyne dat hy verloor het. Dis jammer (ongelukkig) dat hy verloor het.
Hy het harde arbeid gekry. Hy het dwangarbeid gekry.
Dit is darem hard op ons. Dit tref ons swaar.

In

Anglisisme Suiwer Afrikaans
Hy het dit in hom. Dit sit in hom. Hy is die man daarvoor.
Een in 'n duisend sal dit doen. Een uit 'n duisend sal dit doen.
Hulle het die wedstryd in honderde bygewoon. Hulle het die wedstryd by die honderde bygewoon.
In drie weke se tyd is hy hier. Binne drie weke se tyd is hy hier.
Die trein is in. Die trein het aangekom.
Jy is in vir moeilikheid. Vandag ry jy aan die pen.
Jy moet die versoek in skrif doen. Jy moet die versoek skriftelik doen.
Kom in! Kom binne!

Merk

Anglisisme Suiwer Afrikaans
Hy maak sy merk in die lewe. Hy onderskei hom in die lewe.
Hy is 'n gemerkte man. Hy word dopgehou. Hy is gebrandmerk.
Hy het goeie merke in die eksamen behaal. Hy het goeie punte in die eksamen behaal.
Merk hom in die lynstaan. Hou hom dop in die lynstaan.

Optel

Anglisisme Suiwer Afrikaans
Die motoris het 'n ryloper opgetel. Die motoris het 'n ryloper opgelaai.
Hy tel baie gewig op. Hy sit baie lyf aan.
Hy het ons taal maklik opgetel. Hy het ons taal maklik aangeleer.

Part en apart

Anglisisme Suiwer Afrikaans
Hy het 'n part in die toneelstuk . Hy het 'n rol in die toneelstuk.
Die toneelstuk was in parte goed. Die toneelstuk was gedeeltelik (plek-plek) goed.
Ek kan nie die stukkende part van my motor kry nie. Ek kan nie die stukkende onderdeel van my motor kry nie.
Hy neem altyd my part. Hy trek altyd vir my party. Hy kies altyd party vir my. Hy kies altyd my kant.
Apart hiervan is hy ook oneerlik. Afgesien hiervan is hy ook oneerlik.

Punt

Anglisisme Suiwer Afrikaans
Maak 'n punt daarvan. Stel dit jou ten doel.
Hy kan vir jou 'n paar punte gee. Hy kan vir jou leer.
Tot op 'n sekere punt is dit waar. Tot op sekere hoogte is dit waar.
Hy wil nie my punt sien nie. Hy wil nie my standpunt insien nie.
Swem is sy sterk punt. Hy munt uit in swem.
In sy toespraak het hy nooit na die punt gekom nie. In sy toespraak het hy nooit oor die onderwerp (ter sake) gepraat nie.

Sien

Anglisisme Suiwer Afrikaans
Jy sal nog die dag sien dat … Jy sal nog die dag belewe dat…
Laat my sien. Laat my eers dink. Wag 'n bietjie.
Hy het al die lewe gesien. Hy ken die lewe. Hy het baie lewenservaring.
Ek kan nie anders nie. Sien jy? Ek kan nie anders nie. Begryp jy?
Hy wou my nie sien toe ek hom besoek het nie. Hy wou my nie ontvang toe ek hom besoek het nie.
Ek gaan die hoof sien. Ek gaan die hoof spreek.
Siende dat hy nie daar was nie... Aangesien hy nie daar was nie...

Staan

Anglisisme Suiwer Afrikaans
Hy staan daarop dat ek dit moet doen. Hy dring daarop aan dat ek dit moet doen.
Hy staan uit in sy klas. Hy blink uit in sy klas.
Hy kan nie 'n grap staan nie. Hy kan nie 'n grap verdra/verduur nie.
Ek kan die vent nie staan nie. Ek kan die vent nie verdra/veel nie.
Ek kan dit nie langer staan nie. Ek kan dit nie langer verduur/uithou nie.
Sy staan graag op seremonie. Sy is gesteld op die uiterlike.
Gaan jy staan vir die Parlement? Gaan jy jou verkiesbaar stel vir die Parlement?
Hy staan eerste op die lys. Hy is eerste op die lys.

Val

Anglisisme Suiwer Afrikaans
Sy plan het deur (die mat) geval. Sy plan het in duie gestort.
Haar gesig het geval toe sy die tyding ontvang. Sy het verslae gelyk toe sy die tyding ontvang.
Hy sal voor/vir die versoeking val. Hy sal swig voor die versoeking.
Hy val terug op sy kapitaal. Hy neem sy toevlug tot sy kapitaal.

Selfstandige naamwoorde

Anglisisme Suiwer Afrikaans
Ek verlê maklik my boekmerk. Ek verlê maklik my boeklêer.
Waar was die hoogwatermerk van die rivier? Waar was die hoogwaterlyn van die rivier?
Hy kan enige minuut opdaag. Hy kan enige oomblik opdaag.
Sy woon die dans by. Sy woon die dansparty by.
Hy bestudeer wet. Hy bestudeer die regte.
Hul woon twee deure van ons af. Hy woon twee huise van ons af.
Sy rughandhoue (‘backhand’) is onspeelbaar. Sy handrughoue is onspeelbaar.
Die boere span jakkalsproefdraad. Die boere span jakkalsdraad.
Kan jy 'n familieooreenkoms by die twee broers opmerk? Kan jy die familietrek by die twee broers opmerk?
Die oliepyplyn na die hawe kos baie. Die oliepypleiding na die hawe kos duur.
Dring deur tot die wortel van die saak. Dring deur tot die grond van die saak.
Die stadsvaders het die vryheid van die stad aan hom toegeken. Die stadsvaders het die ereburgerskap aan hom toegeken.
Sy perd het die ander met 'n kop geklop. Sy perd het die ander met 'n koplengte geklop.
Hy dra sandskoene. Hy dra strandskoene.
'n Soekparty is uitgestuur berg toe. 'n Soekgeselskap is uitgestuur berg toe.
My geldelike posisie is haglik. My geldelike omstandighede is haglik.
Dit is sy fout. Dit is sy skuld.

Byvoeglike naamwoorde

Anglisisme Suiwer Afrikaans
Hy is 'n uitstaande speler. Hy is 'n uitmuntende speler.
Noem die uitstaande eienskappe van die gedig. Noem die kenmerkende eienskappe van die gedig.
Hy het 'n halfhartige poging aangewend. Hy het 'n floue poging aangewend.
Die speler is vandag af. Die speler is vandag van stryk af.
Die saal was gepak. Die saal was stampvol.
Die kis het 'n vals boom. Die kis het 'n dubbele boom.
Die winkelvoorrade is laag. Die winkelvoorrade raak op.
Jou berekening was uit. Jou berekening was foutief.
Hy is 'n rowwe man. Hy is 'n ruwe man.
Die man is vandag af siek. Die man is vandag afwesig weens siekte.
Ek is heeltemal oop vir oortuiging. Ek is heeltemal vatbaar vir oortuiging.

Voorsetsels

Anglisisme Suiwer Afrikaans
Die bokser het die geveg op punte gewen. Die bokser het die geveg met punte gewen.
In die end sal reg seëvier. Op die (ou) end sal reg seëvier.
Hulle leef van die hand tot die tand. Hulle leef van die hand in die tand.
Hy dien op 'n raad, op 'n kommissie. Hy dien in 'n raad, in 'n kommissie.
'n Verhoging in die pryse is aangekondig. 'n Verhoging van die pryse is aangekondig.
'n Oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Oog om oog en tand om tand.
Die boek is in die pers. Die boek is op die pers.

Werkwoorde

Anglisisme Suiwer Afrikaans
Hy sal die testament, rooster, kontrak, optrek. Hy sal die testament, rooster, kontrak, opstel.
Hy sou gekom het, maar het uitgedraai. Hy sou gekom het, maar het (kop) uitgetrek.
Hy haat kantoorwerk. Hy verafsku (verfoei) kantoorwerk.
Waarvoor neem jy my? Waarvoor sien jy my aan?
Sit jou pêrelsnoer om. Hang jou pêrelsnoer om.
Hy hardloop weg van sy verpligtinge. Hy ontduik sy verpligtinge.
Ons het uit water gehardloop. Ons water het opgeraak.
Die uittreksel lees … Die uittreksel lui…
Maak 'n voorbeeld van hom. Stel hom tot 'n voorbeeld.
“Volg jy?” vra die onderwyser. “Verstaan/begryp jy?” vra die onderwyser.
Die regter het hom skuldig gevind. Die regter het hom skuldig bevind.
Die pen kom handig in. Die pen kom goed te pas.
Hy oordoen sy sport. Hy oordrywe sy sport.
Ek moet nog na my motor laat kyk. Ek moet nog my motor laat nasien.
Hy het sy pad in die veld verloor. Hy het in die veld verdwaal.
Moenie jou bure teen mekaar afspeel nie. Moenie jou bure teen mekaar opstook nie.
Hy het die brief opgeskeur. Hy het die brief stukkend geskeur.
Moenie die brief so afeindig nie. Moenie die brief so afsluit nie.
Registreer die pakkie by die poskantoor. Laat die pakkie by die poskantoor aanteken.
Hy rol in sy geld. Hy swem in sy geld.
Sy ouers het hom goed opgebring. Sy ouers het hom goed opgevoed.
Die boot is verlore. Die boot het vergaan.

Anglisismes in uitdrukkings

Anglisisme Suiwer Afrikaans
Dis te mooi vir woorde. Dis onbeskryflik mooi.
Alles in alles geneem was ons ongelukkig. Alles tesaam beskou was ons ongelukkig.
Hierdie sakies in verband met die aanstelling is 'n kwessie van vorm. Hierdie dinge in verband met die aanstelling is net 'n formaliteit.
Hy wil altyd een beter gaan/wees as sy maat. Hy wil altyd sy maat oortref.
Hy hou laat ure. Hy gaan laat slaap.
Dit is waar, in my opinie. Dit is waar volgens/na my mening.
Tot 'n mate is dit waar. In 'n mate is dit waar.
Hy is nie veel van 'n spreker nie. Hy is nie 'n danige spreker nie.
Hy is uit en uit 'n knap leerling. Hy is deur en deur 'n knap leerling.
Jy sal nooit die laaste daarvan hoor nie. Jy sal nooit die einde daarvan hoor nie.
Hy lei 'n dubbele lewe. Hy voer 'n dubbele bestaan.
Ek het nog nie my gedagte opgemaak nie. Ek het nog nie besluit nie.
Die lank en kort van die saak is dit… Kortom, die saak kom hierop neer…
Moenie lank wees nie. Moenie lank versuim/draai/maak nie.
Hy het my op en af bekyk. Hy het my van kop tot tone bekyk.
Hy het sterk taal gebruik. Hy het hom kras uitgedruk.
Hy ontmoet sy moeilikhede halfpad. Hy loop sy moeilikhede vooruit.
Die seun se plan is see toe. Die seun wil matroos word.
Wat is jou naam? Hoe is jou naam? Hoe heet jy? Hoe voer jy die van?
Dat sý van almal dit gedoen het, is vir my 'n raaisel. Dat juis sý dit gedoen het, is vir my 'n raaisel.
Hy sal dit teen enige prys doen. Hy sal dit tot elke/enige prys doen.
Jy is reg. Jy het gelyk.
Baie mense is rugbymal. Baie mense is verslaaf aan rugby.
Hy sal ver gaan. Hy sal dit ver bring.
Hy kon nie sy voete in die nuwe skool kry/vind nie. Hy kon nie koers in die nuwe skool kry nie.
Neem dit van my. Glo my.
Wie sal die deurklokkie beantwoord? Wie sal die deur oopmaak?
Ek het geen sê in die saak nie. Ek het geen seggenskap in die saak nie.

Anglisismes in idiome

Anglisisme Suiwer Afrikaans
Hy gee my 'n koue skouer. Hy kyk my met die nek aan.
Nuuskierigheid het 'n kat doodgemaak. Van uitvra is die tronke vol (en die kerke leeg). Nuuskierige agies hoort in die wolwehok.
Hy sit tussen die duiwel en die diepsee. Hy sit tussen twee vure. Tussen Scylla en Charibdis.
Dit pas soos 'n handskoen. Dit pas of dit aangegiet is.
Moenie die gans slag wat die goue eier lê nie. Moenie die hoender slag wat die goue eier lê nie.
Dit verkoop soos warm koekies. Dit verkoop soos soetkoek.
Die vet is in die vuur. Die poppe sal dans. Die gort is gaar.
Hy lag in sy mou. Hy lag in sy vuis.
Hy vrywe dit nou vir my in. Hy vrywe dit nou onder my neus.
Hy hardloop maklik weg met 'n idee. Hy is behep met 'n idee.
'n Mens moet die lyn êrens trek. 'n Mens moet die perke êrens stel.
Sy blaf is erger as sy byt. Blaffende honde byt nie.
Hy trek my been. Hy hou my vir die gek.
Bloed is dikker as water. Bloed kruip waar dit nie kan loop nie.
Hy is 'n vierkantige pen in 'n ronde gat. Hy pas nie.
(`n) Pennie vir jou gedagtes. Waaroor dink jy?
Jy moet jou sokkies optrek. Ruk jou reg.
Dit reën nie of dit stort. 'n Ongeluk kom nooit alleen nie.
Hy gaan van sy kop af. Hy raak van sy verstand af.
Hy praat 'n donkie se agterbeen af. Hy praat 'n sloot in die grond.
Hy laat die kat uit die sak. Hy laat die aap uit die mou.
Dit was die laaste strooi (wat die kameel se rug gebreek het). Dit was die laaste druppel (wat die emmer laat oorloop het).

Nog algemene woorde en uitdrukkings

Engels Anglisisme Suiwer Afrikaans
Take a risk 'n Risiko vat 'n Risiko loop
Go in for a competition Ingaan vir 'n kompetisie Inskrywe vir 'n kompetisie.
Six of the one and half a dozen of the other Ses van die een en 'n halfdosyn van die ander Dis vinkel en koljander, soos die een is, so is die ander
My car must have a wash My kar moet 'n was kry My motor moet gewas word
I am going for a haircut Ek gaan vir 'n haarsny Ek gaan my hare laat sny
I have not given the matter a thought Ek het nie 'n gedagte daaraan gegee nie Ek het nog nie daaroor (na)gedink nie
He plays a good game of tennis Hy speel 'n goeie spel tennis Hy speel goed tennis
She was killed. Sy was gedood. (Lewe sy dan nou weer?) Sy is gedood.
The rumour was spread. Die gerug was versprei. Die gerug is versprei.
Union Buildings Uniegeboue Uniegebou
Victoria Falls Victoria-watervalle Victoria-waterval
Sports Sports Sport
Statistics Statistieke Statistiek (statistieke is vir twee stelle of meer)
Stairs Trappe Trap
Ground(s) Grond(e) Terrein
My glasses My brille My bril
Anxious Angstig Gretig, begerig, ywerig
The better of the two students Die beter van die twee studente Die beste van die twee studente
You better do it. Jy beter dit doen. Jy moet dit liewer doen.
Remember to book our seats. Onthou om ons sitplekke te boek. Onthou om ons plekke te bespreek.
Town house Dorpshuis Meenthuis
Bottle store Bottelstoor Drankwinkel
And so on… En so aan… En so voorts…
Volume (magazine) Volume (tydskrif) Jaargang
The man in the street. Die man (in die/op) straat. Die gewone mens / Jan Alleman
Have one’s knife into someone. Jou mes inhê vir iemand. Iemand in ongunstige sin bejeën; 'n Wrok teen iemand koester; Op iemand pik.

Anglisismes in verdere uitdrukkings

Anglisisme Suiwer Afrikaans
Ek hoop vir die beste. Ek hoop (op) die beste..
Geniet jouself. Geniet dit; die partytjie; die vakansie; die tyd.
Dit sal handig inkom. Ek sal dit nuttig kan gebruik.
Let wel: Hy is 'n handige man (handvaardig) en hanteer die gereedskap handig is korrek.
Jy sit net aan; jy is nie so siek nie. Jy is nie so siek nie; jy oordryf; gee voor dat jy siek is.
Jy sit die speler af. Jy bring die speler van stryk.
Iemand by die stasie/lughawe gaan afsien. Iemand by die stasie/lughawe gaan wegsien.
Wanneer kom die wedstryd af? Wanneer vind die wedstryd plaas?
'n Petroldrom. 'n Petrolkonka.
Remdromme Remtromme
Pieter hou van sy nuwe dromstel (musiekinstrument) Pieter hou van sy nuwe tromstel. (musiekinstrument)
Dit is nie jou besigheid nie. Dit is nie jou sake nie; het niks met jou uit te waai nie. Dit traak jou nie.
Hy het 'n besigheid begin. Hy het 'n saak/winkel begin.
Ons gaan stad toe vir besigheid. Ons gaan stad toe vir sake.
'n Reis breek. 'n Reis onderbreek.
'n Wet breek. 'n Wet oortree.
In iemand se slegte boeke wees. By iemand in onguns wees. Sleg aangeskrewe staan by iemand.
Ons sal wegdoen met daardie gebruik. Ons sal daardie gebruik afskaf.
Hy het ons skool se naam opgehou. Hy het ons skool se naam hoog gehou.
Hoe hou jy van my nuwe motor? Hou jy van my nuwe motor? / Wat dink jy van my nuwe motor?
Hy sal nie sommer ingee nie. Hy sal nie sommer kopgee/swig/moed opgee nie.
Ons het na die diens oor die radio ingeluister. Ons het na die diens oor die radio geluister.
Dit neem te lank. Dit duur te lank.
Hy neem sy etes by 'n kafee. Hy eet by 'n kafee.
Neem jy melk in jou tee? Gebruik jy melk in jou tee?
Watter prent wys vanaand? Watter prent word vanaand vertoon?
Ek sien nie my weg oop nie. Ek sien nie kans nie.
Wat is die goed daarvan? Wat baat dit? Wat is die nut daarvan?
Ons handig ons boeke in. Ons lewer/dien ons boeke in.
Vat jou tyd. Moenie haastig wees nie.
Hy maak 'n gek van homself. Hy maak hom belaglik.
Hy kan nie die grap vang nie. Hy kan nie die grap snap nie.
Dit is by verre die beste. Dit is verreweg die beste.
Die teller het my die verkeerde bedrag gegee. Die kassier het my die verkeerde bedrag gegee.
Die firma se terme is billik. Die firma se voorwaardes is billik. (Dit laat terme en voorwaardes geld na 'n pleonasme lyk, nè?)
Hulle koop op terme. Hulle koop op paaiemente.
Hulle het weer opgemaak. Hulle is weer versoen (nogal dubbelsinnig). Dit is weer aan tussen hulle.
Spaardele van motors is deesdae baie duur. (Motor)onderdele van motors is deesdae baie duur.
Botter is al weer op. Botter is al weer duurder.
Jy spandeer te veel tyd aan sport. Jy bestee te veel tyd aan sport.
'n Stywe opdraand lê voor. 'n Steil opdraand lê voor.
Dit is 'n staande reël. Dit is 'n vaste reël.
Hy groei tabak. Hy kweek tabak.
Hy groei 'n baard. Hy kweek 'n baard.
Hy gee my 'n kwaai kyk. Hy kyk my kwaai aan. Hy gluur my aan.
Hy is as 'n reël nie Saterdae op kantoor nie. Hy is in die reël nie Saterdae op kantoor nie.
Dit is 'n geboortemerk. Dit is 'n moedervlek.
'n Lawaai opskop. 'n Lawaai maak. 'n Kabaal maak.
Dit werk op tot 'n rusie. Dit stuur op 'n rusie af.
Ons het die probleem opgeklaar. Ons het die probleem opgelos.
Jy moet onthou om jou bestuurderslisensie te hernieu. Jy moet onthou om jou rybewys te hernieu.
'n Deur-tot-deur-veldtog 'n Huis-tot-huis-veldtog[1]
Hy het die trofee vyf jaar in 'n ry gewen. Hy het die trofee vyf jaar agtereenvolgend gewen.
Die massas is in bedwang gehou. Die menigte is bedwang gehou.
'n Afskrif wat in lyn is met die oorspronklike. 'n Afskrif ooreenkomstig die oorspronklike.
In Germany, one fifth of the biggest cities have been supporting rainwater harvesting for more than 10 years. In Duitsland word die opvang van reënwater (of reënwaterbenutting) al vir meer as 10 jaar in een-vyfde van sy grootste stede aangemoedig.

Bronnelys

  • Rossouw, P.J.; Du Toit, H.A.; Louw, I.J.; Jurgens, M.L; Theron J.W. Die Lewende Taal. Afrikaans as Moedertaal vir die Junior Sekondêre Kursus (Standerds 9 en 10). Hardeband. Kaapstad, Wynberg: Juta en Kie. Beperk Uitgewers. Bl. 49-61.
  • Carstens, W.A.M. 2003. Norme vir Afrikaans. Vierde uitgawe. Pretoria: Van Schaik Uitgewers. pp. 320-329.
  • De Klerk, P.F.; Esterhuizen, B.J.; Hammann, H.J.R.; Neethling, E.L.; Afrikaans, My Taal. Standerds 9 en 10. Afrikaans Eerste Taal Hoër Graad. Tiende Druk, 1983.
  • Le Roux, J.J. 1952. Anglisismes. Kaapstad: Nasionale Pers.

Verwysings

  1. Vergelyk "huis tot huis" in die Afrikaanse 1933/53-Bybel by Lukas 10:7, Handelinge 2:46 en Handelinge 5:42. Door to door mag in die Engelse taal sin maak soos only a few doors down, (slegs enkele huise verder), maar sal mens in Afrikaans aan badkamer- en slaapkamerdeure ook gaan klop?

Anglisisme
anglisisme, afrikaans, woord, uitdrukking, sinskonstruksie, engels, direk, onder, invloed, engelse, woord, uitdrukking, sinskonstruksie, ontstaan, anders, normale, afrikaans, suiwer, taalkundig, gesproke, anglisisme, iets, noodwendig, vermy, moet, word, maar, . n Anglisisme in Afrikaans is n woord uitdrukking of sinskonstruksie wat uit Engels kom of direk onder invloed van n Engelse woord uitdrukking of sinskonstruksie ontstaan het wat anders is as normale Afrikaans Suiwer taalkundig gesproke is n anglisisme nie iets wat noodwendig vermy moet word nie maar weens Afrikaans se taalstryd van die afgelope eeu teen Engelse invloed word anglisismes in Afrikaans gewoonlik omskryf as iets wat suiwer Afrikaans in die gevaar stel of wat uit standaard Afrikaans geweer moet word Die hantering van anglisismes in Afrikaans is dikwels subjektief en onwetenskaplik Boonop is die kwessie van anglisismes vir baie Afrikaanssprekendes n emosionele of patriotistiese saak Soms word barbarismes wat mettertyd algemeen in Afrikaans ingang vind selfs deur taalkundiges nie as anglisismes beskryf nie Soms word uitdrukkings wat bloot lyk soos Engels maar nie werklik uit Engels kom of onder invloed van Engels ontstaan het nie as anglisismes gereken Die feit dat n bepaalde gebruik wel anglisisties is lei soms daartoe dat sprekers uit onkunde ook die korrekte gebruik van dieselfde woord vermy of as n anglisisme beskou Verskillende gesaghebbende bronne definieer anglisisme verskillend maar in die meeste gevalle word n anglisisme beskou as iets waarvan daar die gevaar is dat dit mettertyd sal veroorsaak dat n meer tradisionele uitdrukking in onbruik val Dit blyk veral uit die gebruik van woorde soos strydig verdring indringer en gewraakte om anglisismes mee te beskryf Vir baie mense is iets slegs n anglisisme as dit sleg is Daar is selfs taalkundiges wat meen dat indien n bepaalde gebruik wel uit Engels kom maar dit nie n bestaande woord of uitdrukking verdring nie of indien dit n huidige leemte vul dit nie n anglisisme is nie Sommige mense beskou idiomatiese uitdrukkings waarvan daar n soortgelyke vorm in Engels voorkom en waarvoor daar n alternatief bestaan of uitgedink kan word wat nie soos die Engels lyk nie ook as anglismes Dit lei soms tot verryking van die taal wanneer uitdrukkings doelbewus geskep word om in die plek van vermeende anglisismes gebruik te word bv oortjies van die seekoei i p v punt van die ysberg of om die Engelse vorm te probeer vermy selfs al word dit in ander Wes Germaanse tale geleenvertaal bv voetsoolvlak i p v graswortelvlak Afrikaanssprekendes is oor die algemeen meer bewus van anglisismes as sprekers van ander tale omdat Suid Afrika n meertalige land is waarin Engels en Afrikaans voortdurend noue kontak met mekaar het Die meeste internasionale nuus en tegnologie kom Suid Afrika binne deur die medium van Engels en aangesien heelwat Afrikaanssprekers grotendeels volledig tweetalig is word die inligting dikwels deur nieberoepsvertalers uit Engels in Afrikaans vertaal wat daartoe lei dat Afrikaans voortdurend onder druk van Engelse terme segswyses en sinsbou staan Leenwoorde en leenvertalings is nie anglisismes nie aangesien dit normale Afrikaans is om woorde te leen bv garage of te leenvertaal bv grondeienaar n a v land owner Iets is slegs n anglisisme as dit afwyk van normale Afrikaans of die manier waarop die taalkundige verskynsel normaalweg in Afrikaans hanteer word Metafore vergelykings en spreekwoorde wat soortgelyk is aan Engels is dikwels ook nie anglisismes nie Onkunde en opset is nie relevant nie indien n spreker daarvan onbewus is dat iets uit Engels kom of die uitdrukking by ander Afrikaanssprekers geleer het bv ouers vriende media skool of dit nie self uit Engels vertaal het nie kan dit nog steeds n anglisisme wees Inhoud 1 Doen 2 Gaan 3 Hard 4 In 5 Merk 6 Optel 7 Part en apart 8 Punt 9 Sien 10 Staan 11 Val 12 Selfstandige naamwoorde 13 Byvoeglike naamwoorde 14 Voorsetsels 15 Werkwoorde 16 Anglisismes in uitdrukkings 17 Anglisismes in idiome 18 Nog algemene woorde en uitdrukkings 19 Anglisismes in verdere uitdrukkings 20 Bronnelys 21 VerwysingsDoen WysigVermeende anglisisme Voorgestelde alternatief Rede vir wel nie anglisismeHy doen my n guns Hy bewys my n guns Nederlands iemand een plezier doenDit het niks daarmee te doen nie Dit het niks daarmee te make nie Volgens HAT is hierdie uitdrukking aanvaarbare Afrikaans Sy gedrag doen hom eer aan Sy gedrag strek hom tot eer Nederlands zijn naam eer aandoenHy doen nog sy hare in sy kamer Hy kam borsel nog sy hare in sy kamer Volgens HAT is doen in die betekenis versorg of behartig aanvaarbare Afrikaans Sy laat haar hare by die haarkapster doen Sy laat haar hare by die haarkapster kap krul kleur Volgens HAT is doen in die betekenis versorg of behartig aanvaarbare Afrikaans Ek kan nie sonder my motor doen nie Ek kan nie sonder my motor klaarkom nie Jy kan met n nuwe baadjie doen Jy het n nuwe baadjie nodig Ons span doen vanjaar baie goed Ons span vaar presteer vanjaar baie goed Hy laat sy huis opdoen Hy laat sy huis opknap Hou jy van braaivleis Ek doen Hou jy van braaivleis Ja baie Dit sal doen Dit sal deug Dit is genoeg voldoende Gaan WysigVermeende anglisisme Voorgestelde alternatief Rede vir wel nie anglisismeDaar sal niks verkeerd gaan nie Daar sal niks skeefloop nie Die vleuel gaan vir die hoek Gaan vir jou opponent Die vleuel pyl hoek toe Storm op jou opponent af Ek sal sonder kos gaan Ek sal sonder kos bly Die kwaai vrou het vir my gegaan Die kwaai vrou het my ingeklim ingevlieg Jy sal die winter sonder n reenjas moet gaan Jy sal die winter sonder n reenjas moet klaarkom Hard WysigVermeende anglisisme Voorgestelde alternatief Rede vir wel nie anglisismeHier het jy die harde feite Hier het jy die nugtere feite Sy het n harde lewe Sy ly n swaar lewe Hy is n harde man om voor te werk Hy is n streng veeleisende man om voor te werk Dis baie hard op hom Dis baie ongelukkig vir hom Volgens HAT is hard in die betekenis moeilik lastig swaar aanvaarbare Afrikaans Dis harde lyne dat hy verloor het Dis jammer ongelukkig dat hy verloor het Hy het harde arbeid gekry Hy het dwangarbeid gekry Dit is darem hard op ons Dit tref ons swaar In WysigAnglisisme Suiwer AfrikaansHy het dit in hom Dit sit in hom Hy is die man daarvoor Een in n duisend sal dit doen Een uit n duisend sal dit doen Hulle het die wedstryd in honderde bygewoon Hulle het die wedstryd by die honderde bygewoon In drie weke se tyd is hy hier Binne drie weke se tyd is hy hier Die trein is in Die trein het aangekom Jy is in vir moeilikheid Vandag ry jy aan die pen Jy moet die versoek in skrif doen Jy moet die versoek skriftelik doen Kom in Kom binne Merk WysigAnglisisme Suiwer AfrikaansHy maak sy merk in die lewe Hy onderskei hom in die lewe Hy is n gemerkte man Hy word dopgehou Hy is gebrandmerk Hy het goeie merke in die eksamen behaal Hy het goeie punte in die eksamen behaal Merk hom in die lynstaan Hou hom dop in die lynstaan Optel WysigAnglisisme Suiwer AfrikaansDie motoris het n ryloper opgetel Die motoris het n ryloper opgelaai Hy tel baie gewig op Hy sit baie lyf aan Hy het ons taal maklik opgetel Hy het ons taal maklik aangeleer Part en apart WysigAnglisisme Suiwer AfrikaansHy het n part in die toneelstuk Hy het n rol in die toneelstuk Die toneelstuk was in parte goed Die toneelstuk was gedeeltelik plek plek goed Ek kan nie die stukkende part van my motor kry nie Ek kan nie die stukkende onderdeel van my motor kry nie Hy neem altyd my part Hy trek altyd vir my party Hy kies altyd party vir my Hy kies altyd my kant Apart hiervan is hy ook oneerlik Afgesien hiervan is hy ook oneerlik Punt WysigAnglisisme Suiwer AfrikaansMaak n punt daarvan Stel dit jou ten doel Hy kan vir jou n paar punte gee Hy kan vir jou leer Tot op n sekere punt is dit waar Tot op sekere hoogte is dit waar Hy wil nie my punt sien nie Hy wil nie my standpunt insien nie Swem is sy sterk punt Hy munt uit in swem In sy toespraak het hy nooit na die punt gekom nie In sy toespraak het hy nooit oor die onderwerp ter sake gepraat nie Sien WysigAnglisisme Suiwer AfrikaansJy sal nog die dag sien dat Jy sal nog die dag belewe dat Laat my sien Laat my eers dink Wag n bietjie Hy het al die lewe gesien Hy ken die lewe Hy het baie lewenservaring Ek kan nie anders nie Sien jy Ek kan nie anders nie Begryp jy Hy wou my nie sien toe ek hom besoek het nie Hy wou my nie ontvang toe ek hom besoek het nie Ek gaan die hoof sien Ek gaan die hoof spreek Siende dat hy nie daar was nie Aangesien hy nie daar was nie Staan WysigAnglisisme Suiwer AfrikaansHy staan daarop dat ek dit moet doen Hy dring daarop aan dat ek dit moet doen Hy staan uit in sy klas Hy blink uit in sy klas Hy kan nie n grap staan nie Hy kan nie n grap verdra verduur nie Ek kan die vent nie staan nie Ek kan die vent nie verdra veel nie Ek kan dit nie langer staan nie Ek kan dit nie langer verduur uithou nie Sy staan graag op seremonie Sy is gesteld op die uiterlike Gaan jy staan vir die Parlement Gaan jy jou verkiesbaar stel vir die Parlement Hy staan eerste op die lys Hy is eerste op die lys Val WysigAnglisisme Suiwer AfrikaansSy plan het deur die mat geval Sy plan het in duie gestort Haar gesig het geval toe sy die tyding ontvang Sy het verslae gelyk toe sy die tyding ontvang Hy sal voor vir die versoeking val Hy sal swig voor die versoeking Hy val terug op sy kapitaal Hy neem sy toevlug tot sy kapitaal Selfstandige naamwoorde WysigAnglisisme Suiwer AfrikaansEk verle maklik my boekmerk Ek verle maklik my boekleer Waar was die hoogwatermerk van die rivier Waar was die hoogwaterlyn van die rivier Hy kan enige minuut opdaag Hy kan enige oomblik opdaag Sy woon die dans by Sy woon die dansparty by Hy bestudeer wet Hy bestudeer die regte Hul woon twee deure van ons af Hy woon twee huise van ons af Sy rughandhoue backhand is onspeelbaar Sy handrughoue is onspeelbaar Die boere span jakkalsproefdraad Die boere span jakkalsdraad Kan jy n familieooreenkoms by die twee broers opmerk Kan jy die familietrek by die twee broers opmerk Die oliepyplyn na die hawe kos baie Die oliepypleiding na die hawe kos duur Dring deur tot die wortel van die saak Dring deur tot die grond van die saak Die stadsvaders het die vryheid van die stad aan hom toegeken Die stadsvaders het die ereburgerskap aan hom toegeken Sy perd het die ander met n kop geklop Sy perd het die ander met n koplengte geklop Hy dra sandskoene Hy dra strandskoene n Soekparty is uitgestuur berg toe n Soekgeselskap is uitgestuur berg toe My geldelike posisie is haglik My geldelike omstandighede is haglik Dit is sy fout Dit is sy skuld Byvoeglike naamwoorde WysigAnglisisme Suiwer AfrikaansHy is n uitstaande speler Hy is n uitmuntende speler Noem die uitstaande eienskappe van die gedig Noem die kenmerkende eienskappe van die gedig Hy het n halfhartige poging aangewend Hy het n floue poging aangewend Die speler is vandag af Die speler is vandag van stryk af Die saal was gepak Die saal was stampvol Die kis het n vals boom Die kis het n dubbele boom Die winkelvoorrade is laag Die winkelvoorrade raak op Jou berekening was uit Jou berekening was foutief Hy is n rowwe man Hy is n ruwe man Die man is vandag af siek Die man is vandag afwesig weens siekte Ek is heeltemal oop vir oortuiging Ek is heeltemal vatbaar vir oortuiging Voorsetsels WysigAnglisisme Suiwer AfrikaansDie bokser het die geveg op punte gewen Die bokser het die geveg met punte gewen In die end sal reg seevier Op die ou end sal reg seevier Hulle leef van die hand tot die tand Hulle leef van die hand in die tand Hy dien op n raad op n kommissie Hy dien in n raad in n kommissie n Verhoging in die pryse is aangekondig n Verhoging van die pryse is aangekondig n Oog vir n oog en n tand vir n tand Oog om oog en tand om tand Die boek is in die pers Die boek is op die pers Werkwoorde WysigAnglisisme Suiwer AfrikaansHy sal die testament rooster kontrak optrek Hy sal die testament rooster kontrak opstel Hy sou gekom het maar het uitgedraai Hy sou gekom het maar het kop uitgetrek Hy haat kantoorwerk Hy verafsku verfoei kantoorwerk Waarvoor neem jy my Waarvoor sien jy my aan Sit jou perelsnoer om Hang jou perelsnoer om Hy hardloop weg van sy verpligtinge Hy ontduik sy verpligtinge Ons het uit water gehardloop Ons water het opgeraak Die uittreksel lees Die uittreksel lui Maak n voorbeeld van hom Stel hom tot n voorbeeld Volg jy vra die onderwyser Verstaan begryp jy vra die onderwyser Die regter het hom skuldig gevind Die regter het hom skuldig bevind Die pen kom handig in Die pen kom goed te pas Hy oordoen sy sport Hy oordrywe sy sport Ek moet nog na my motor laat kyk Ek moet nog my motor laat nasien Hy het sy pad in die veld verloor Hy het in die veld verdwaal Moenie jou bure teen mekaar afspeel nie Moenie jou bure teen mekaar opstook nie Hy het die brief opgeskeur Hy het die brief stukkend geskeur Moenie die brief so afeindig nie Moenie die brief so afsluit nie Registreer die pakkie by die poskantoor Laat die pakkie by die poskantoor aanteken Hy rol in sy geld Hy swem in sy geld Sy ouers het hom goed opgebring Sy ouers het hom goed opgevoed Die boot is verlore Die boot het vergaan Anglisismes in uitdrukkings WysigAnglisisme Suiwer AfrikaansDis te mooi vir woorde Dis onbeskryflik mooi Alles in alles geneem was ons ongelukkig Alles tesaam beskou was ons ongelukkig Hierdie sakies in verband met die aanstelling is n kwessie van vorm Hierdie dinge in verband met die aanstelling is net n formaliteit Hy wil altyd een beter gaan wees as sy maat Hy wil altyd sy maat oortref Hy hou laat ure Hy gaan laat slaap Dit is waar in my opinie Dit is waar volgens na my mening Tot n mate is dit waar In n mate is dit waar Hy is nie veel van n spreker nie Hy is nie n danige spreker nie Hy is uit en uit n knap leerling Hy is deur en deur n knap leerling Jy sal nooit die laaste daarvan hoor nie Jy sal nooit die einde daarvan hoor nie Hy lei n dubbele lewe Hy voer n dubbele bestaan Ek het nog nie my gedagte opgemaak nie Ek het nog nie besluit nie Die lank en kort van die saak is dit Kortom die saak kom hierop neer Moenie lank wees nie Moenie lank versuim draai maak nie Hy het my op en af bekyk Hy het my van kop tot tone bekyk Hy het sterk taal gebruik Hy het hom kras uitgedruk Hy ontmoet sy moeilikhede halfpad Hy loop sy moeilikhede vooruit Die seun se plan is see toe Die seun wil matroos word Wat is jou naam Hoe is jou naam Hoe heet jy Hoe voer jy die van Dat sy van almal dit gedoen het is vir my n raaisel Dat juis sy dit gedoen het is vir my n raaisel Hy sal dit teen enige prys doen Hy sal dit tot elke enige prys doen Jy is reg Jy het gelyk Baie mense is rugbymal Baie mense is verslaaf aan rugby Hy sal ver gaan Hy sal dit ver bring Hy kon nie sy voete in die nuwe skool kry vind nie Hy kon nie koers in die nuwe skool kry nie Neem dit van my Glo my Wie sal die deurklokkie beantwoord Wie sal die deur oopmaak Ek het geen se in die saak nie Ek het geen seggenskap in die saak nie Anglisismes in idiome WysigAnglisisme Suiwer AfrikaansHy gee my n koue skouer Hy kyk my met die nek aan Nuuskierigheid het n kat doodgemaak Van uitvra is die tronke vol en die kerke leeg Nuuskierige agies hoort in die wolwehok Hy sit tussen die duiwel en die diepsee Hy sit tussen twee vure Tussen Scylla en Charibdis Dit pas soos n handskoen Dit pas of dit aangegiet is Moenie die gans slag wat die goue eier le nie Moenie die hoender slag wat die goue eier le nie Dit verkoop soos warm koekies Dit verkoop soos soetkoek Die vet is in die vuur Die poppe sal dans Die gort is gaar Hy lag in sy mou Hy lag in sy vuis Hy vrywe dit nou vir my in Hy vrywe dit nou onder my neus Hy hardloop maklik weg met n idee Hy is behep met n idee n Mens moet die lyn erens trek n Mens moet die perke erens stel Sy blaf is erger as sy byt Blaffende honde byt nie Hy trek my been Hy hou my vir die gek Bloed is dikker as water Bloed kruip waar dit nie kan loop nie Hy is n vierkantige pen in n ronde gat Hy pas nie n Pennie vir jou gedagtes Waaroor dink jy Jy moet jou sokkies optrek Ruk jou reg Dit reen nie of dit stort n Ongeluk kom nooit alleen nie Hy gaan van sy kop af Hy raak van sy verstand af Hy praat n donkie se agterbeen af Hy praat n sloot in die grond Hy laat die kat uit die sak Hy laat die aap uit die mou Dit was die laaste strooi wat die kameel se rug gebreek het Dit was die laaste druppel wat die emmer laat oorloop het Nog algemene woorde en uitdrukkings WysigEngels Anglisisme Suiwer AfrikaansTake a risk n Risiko vat n Risiko loopGo in for a competition Ingaan vir n kompetisie Inskrywe vir n kompetisie Six of the one and half a dozen of the other Ses van die een en n halfdosyn van die ander Dis vinkel en koljander soos die een is so is die anderMy car must have a wash My kar moet n was kry My motor moet gewas wordI am going for a haircut Ek gaan vir n haarsny Ek gaan my hare laat snyI have not given the matter a thought Ek het nie n gedagte daaraan gegee nie Ek het nog nie daaroor na gedink nieHe plays a good game of tennis Hy speel n goeie spel tennis Hy speel goed tennisShe was killed Sy was gedood Lewe sy dan nou weer Sy is gedood The rumour was spread Die gerug was versprei Die gerug is versprei Union Buildings Uniegeboue UniegebouVictoria Falls Victoria watervalle Victoria watervalSports Sports SportStatistics Statistieke Statistiek statistieke is vir twee stelle of meer Stairs Trappe TrapGround s Grond e TerreinMy glasses My brille My brilAnxious Angstig Gretig begerig ywerigThe better of the two students Die beter van die twee studente Die beste van die twee studenteYou better do it Jy beter dit doen Jy moet dit liewer doen Remember to book our seats Onthou om ons sitplekke te boek Onthou om ons plekke te bespreek Town house Dorpshuis MeenthuisBottle store Bottelstoor DrankwinkelAnd so on En so aan En so voorts Volume magazine Volume tydskrif JaargangThe man in the street Die man in die op straat Die gewone mens Jan AllemanHave one s knife into someone Jou mes inhe vir iemand Iemand in ongunstige sin bejeen n Wrok teen iemand koester Op iemand pik Anglisismes in verdere uitdrukkings WysigAnglisisme Suiwer AfrikaansEk hoop vir die beste Ek hoop op die beste Geniet jouself Geniet dit die partytjie die vakansie die tyd Dit sal handig inkom Ek sal dit nuttig kan gebruik Let wel Hy is n handige man handvaardig en hanteer die gereedskap handig is korrek Jy sit net aan jy is nie so siek nie Jy is nie so siek nie jy oordryf gee voor dat jy siek is Jy sit die speler af Jy bring die speler van stryk Iemand by die stasie lughawe gaan afsien Iemand by die stasie lughawe gaan wegsien Wanneer kom die wedstryd af Wanneer vind die wedstryd plaas n Petroldrom n Petrolkonka Remdromme RemtrommePieter hou van sy nuwe dromstel musiekinstrument Pieter hou van sy nuwe tromstel musiekinstrument Dit is nie jou besigheid nie Dit is nie jou sake nie het niks met jou uit te waai nie Dit traak jou nie Hy het n besigheid begin Hy het n saak winkel begin Ons gaan stad toe vir besigheid Ons gaan stad toe vir sake n Reis breek n Reis onderbreek n Wet breek n Wet oortree In iemand se slegte boeke wees By iemand in onguns wees Sleg aangeskrewe staan by iemand Ons sal wegdoen met daardie gebruik Ons sal daardie gebruik afskaf Hy het ons skool se naam opgehou Hy het ons skool se naam hoog gehou Hoe hou jy van my nuwe motor Hou jy van my nuwe motor Wat dink jy van my nuwe motor Hy sal nie sommer ingee nie Hy sal nie sommer kopgee swig moed opgee nie Ons het na die diens oor die radio ingeluister Ons het na die diens oor die radio geluister Dit neem te lank Dit duur te lank Hy neem sy etes by n kafee Hy eet by n kafee Neem jy melk in jou tee Gebruik jy melk in jou tee Watter prent wys vanaand Watter prent word vanaand vertoon Ek sien nie my weg oop nie Ek sien nie kans nie Wat is die goed daarvan Wat baat dit Wat is die nut daarvan Ons handig ons boeke in Ons lewer dien ons boeke in Vat jou tyd Moenie haastig wees nie Hy maak n gek van homself Hy maak hom belaglik Hy kan nie die grap vang nie Hy kan nie die grap snap nie Dit is by verre die beste Dit is verreweg die beste Die teller het my die verkeerde bedrag gegee Die kassier het my die verkeerde bedrag gegee Die firma se terme is billik Die firma se voorwaardes is billik Dit laat terme en voorwaardes geld na n pleonasme lyk ne Hulle koop op terme Hulle koop op paaiemente Hulle het weer opgemaak Hulle is weer versoen nogal dubbelsinnig Dit is weer aan tussen hulle Spaardele van motors is deesdae baie duur Motor onderdele van motors is deesdae baie duur Botter is al weer op Botter is al weer duurder Jy spandeer te veel tyd aan sport Jy bestee te veel tyd aan sport n Stywe opdraand le voor n Steil opdraand le voor Dit is n staande reel Dit is n vaste reel Hy groei tabak Hy kweek tabak Hy groei n baard Hy kweek n baard Hy gee my n kwaai kyk Hy kyk my kwaai aan Hy gluur my aan Hy is as n reel nie Saterdae op kantoor nie Hy is in die reel nie Saterdae op kantoor nie Dit is n geboortemerk Dit is n moedervlek n Lawaai opskop n Lawaai maak n Kabaal maak Dit werk op tot n rusie Dit stuur op n rusie af Ons het die probleem opgeklaar Ons het die probleem opgelos Jy moet onthou om jou bestuurderslisensie te hernieu Jy moet onthou om jou rybewys te hernieu n Deur tot deur veldtog n Huis tot huis veldtog 1 Hy het die trofee vyf jaar in n ry gewen Hy het die trofee vyf jaar agtereenvolgend gewen Die massas is in bedwang gehou Die menigte is bedwang gehou n Afskrif wat in lyn is met die oorspronklike n Afskrif ooreenkomstig die oorspronklike In Germany one fifth of the biggest cities have been supporting rainwater harvesting for more than 10 years In Duitsland word die opvang van reenwater of reenwaterbenutting al vir meer as 10 jaar in een vyfde van sy grootste stede aangemoedig Bronnelys WysigRossouw P J Du Toit H A Louw I J Jurgens M L Theron J W Die Lewende Taal Afrikaans as Moedertaal vir die Junior Sekondere Kursus Standerds 9 en 10 Hardeband Kaapstad Wynberg Juta en Kie Beperk Uitgewers Bl 49 61 Carstens W A M 2003 Norme vir Afrikaans Vierde uitgawe Pretoria Van Schaik Uitgewers pp 320 329 De Klerk P F Esterhuizen B J Hammann H J R Neethling E L Afrikaans My Taal Standerds 9 en 10 Afrikaans Eerste Taal Hoer Graad Tiende Druk 1983 Le Roux J J 1952 Anglisismes Kaapstad Nasionale Pers Verwysings Wysig Vergelyk huis tot huis in die Afrikaanse 1933 53 Bybel by Lukas 10 7 Handelinge 2 46 en Handelinge 5 42 Door to door mag in die Engelse taal sin maak soos only a few doors down slegs enkele huise verder maar sal mens in Afrikaans aan badkamer en slaapkamerdeure ook gaan klop Ontsluit van https af wikipedia org w index php title Anglisisme amp oldid 2406499,